Արմենիան Քարդ

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Արմենիան Քարդ
  • Адрес веб-сайта:arca.am
  • IP-адрес сервера:91.199.226.110
  • Описание сайта:

доменное имя:arca.amОценка

о 5000~500000

доменное имя:arca.amпоток

349

доменное имя:arca.amХорошо или плохо

Раздор внутри и снаружи. недостаток кредита жестокий

интернет сайт:Արմենիան ՔարդВес

4

интернет сайт:Արմենիան ՔարդIP

91.199.226.110

интернет сайт:Արմենիան Քարդсодержание

ԱրմենիանՔարդvar$lngCoԱրմենիան Քարդde='hy';var$apiUrl='cabinet.arca.am/api/hy/';var$='cabinet.arca.am/hy/';var$locSettings={"trans":{"arca.forgot_password_request.form.success":"\u0533\u0561\u0572\u057f\u0576\u0561\u0563\u056b\u0580\u0568\u057e\u0565\u0580\u0561\u056f\u0561\u0576\u0563\u0576\u0565\u056c\u0578\u0582\u0570\u0561\u0574\u0561\u0580\u0570\u0565\u057f\u0587\u0565\u0584\u0541\u0565\u0580\u0567\u056c\u2024\u0583\u0578\u057d\u057f\u056b\u0570\u0561\u057d\u0581\u0565\u056b\u0576\u0578\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u057e\u0561\u056e\u0570\u0572\u0574\u0561\u0576\u0568:","arca.service.summary.error.bookmark_for_autopayment":"\u0546\u0561\u056d\u0561\u057a\u0565\u057d\u0561\u057e\u0565\u056c\u0561\u0581\u0580\u0565\u0584\u056e\u0561\u057c\u0561\u0575\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576\u0568\u0567\u057b\u0561\u0576\u056b\u0577\u0576\u0565\u0580\u056b\u0581\u0578\u0582\u0581\u0561\u056f\u0578\u0582\u0574","arca.general_error":"\u054f\u0565\u0572\u056b\u0567\u0578\u0582\u0576\u0565\u0581\u0565\u056c\u057d\u056d\u0561\u056c,\u056d\u0576\u0564\u0580\u0578\u0582\u0574\u0565\u0576\u0584\u0583\u0578\u0580\u0571\u0565\u056c\u0561\u057e\u0565\u056c\u056b\u0578\u0582\u0577","arca.service.provider.error.choose_recent_or_bookmark":"\u0538\u0576\u057f\u0580\u0565\u0584\u054e\u0565\u0580\u057b\u056b\u0576\u057e\u0573\u0561\u0580\u0578\u0582\u0574\u0576\u0565\u0580\u056b\u0581\u056f\u0561\u0574\u0537\u057b\u0561\u0576\u056b\u0577\u0576\u0565\u0580\u056b\u0581,\u056f\u0561\u0574\u057d\u0565\u0572\u0574\u0565\u0584\u0546\u0578\u0580\u057e\u0573\u0561\u0580\u0578\u0582\u0574\u056f\u0578\u0573\u0561\u056f\u056b\u0576\u0589","arca.select2.no_results_found":"\u054f\u057e\u0575\u0561\u056c\u0579\u056b\u0563\u057f\u0576\u057e\u0565\u056c","arca.service.ampis.current_balance.label":"\u0544\u0576\u0561\u0581\u0578\u0580\u0564"}};ArCa|ArmenianCardՆորություններԲանկոմատներՀայտարարություններՀԱՅENGРУСvar$loginAttemptsCount=0;var$loginMaxAttemptsCount=2;Գրանցվե՛քհիմաՁեռքբերեքանձնականֆինանսականօգնական,հետևեքձերծախսերինԿատարեքպարզևհարմարկոմունալվճարումներՍտուգեքքարտերիմնացորդներըևգործարքներիպատմությունըմեկընդհանուրմիջավայրումՆերբեռնե՛քհավելվածըՆերբեռնեքiOS-իևAndroid-իհամարDownloadontheappstoreGetitonGoogleplayԿարևործանուցումՁերգրանցանոթը(account)առավելպաշտպանվածդարձնելուհամար,հորդորումենքակտիվացնելերկակինույնականացմանհնարավորությունը(GoogleAuthenticator)։Երկակինույնականացմանակտիվացումըկատարվումէմիայնarca.am-իwebտարբերակիմիջոցով։ՄուտքգործելՄոռացե՞լեքգաղտնագիրըՄուտքՀաշիվչունե՞ք։Գրանցվել2FAերկրորդքայլԸնտրեքերկակինույնականացԱրմենիան ՔարդմանտարբերակըԱռաջՀավաստագրում-քայլ2ՈւղարկելՆորիցուղարկելկոդըՎերադառնալմուտքիէջՎերականգնելգաղտնագիրըՈւղարկելՈւշադրությու՜նՀարգելիքարտապաններ Վերջինշրջանումհաճախակիենդարձելտարբերսոցիալականցանցերովուղարկվողխաբեությունպարունակողկեղծհղումները,որոնցմեջպարունակվումէ«arca»անվանումը,օրինակ՝arca.fasters-delivery.online/։Այդհղումներովառաջարկվումէլրացնել բանկային (քարտիհամար,վավերականություն,CVVկոդ)և անձնական (անձնագիր,IDքարտ,սոց.քարտ)տվյալներ՝տարբերպատճառաբանություններով,օրինակ՝գումարստանալունպատակով։   Հորդորումենքնմանատիպհղումներստանալիսլինելզգոն՝ -Հավաստիանալկայքիիսկությանմեջ`ստուգելովկայքէջիհասցեն -Ոչմիդեպքումանհայտևանհասկանալիծագումունեցողկայքերումև,առհասարակ,երրորդանձանց ՉՏՐԱՄԱԴՐԵԼքարտայինտվյալներըևSMSհաղորդագրությանմիջոցովԱրմենիան Քարդստացվածմեկանգամյաօգտագործմանկոդը։  Վճարումիրականացնելիս ԱրՔա-ներբևէՉԻՊԱՀԱՆՋՈՒՄ անձնագրի,IDքարտիկամսոց․քարտիտվյալներ։ ՎճարմանկայքիիսկությանհետկապվածհարցերիդեպքումցանկալիէզանգահարելքարտըթողարկողբանկկամԱրՔա(010592222),և ՉՕԳՏՎԵԼ կասկածելիհղումներումառկաօնլայնհաղորդակցությանմիջոցներից։ Մանրամասներն՝ այսհղումով։ԱռանցգրանցմանATM-ներիփնտրմանհնարավորությունՕգտագործեքՁեր ARCAհավելվածըեւգտեք մոտակա ATM-ներըեւCash-inմեքենաները,առանցգրանցմանՃկունորոնմանհնարավորություններԱնընդհատթարմացվողցուցակՀետևեքքարտերիմնացորդներինևգործարքներիպատմությանըցանկացածպահիՍտուգեքքարտերիմնացորդները,հետևեքգործարքներիպատմությանըՄնացորդներըթարմացվումենամեն15րոպեեւցանկացածքարտայինգործարքիցանմիջապեսհետոԳործարքներիպատմությունըներառումէ2018թվականիհունվարիցսկսածբոլորգործարքներըԿատարեքհարմարվճարումներՎճարեքկոմունալծախսերըՀետևեքկենսաթոշակայինֆոնդինԿատարեքարագվճարումներինտերնետիեւբջջայինկապիհամարՎճարեքավտոկայանատեղիհամար ԱնձնականֆինանսականօգնականՀետևեքՁերծախսերինՄերօգտատերերինհասանելիենքարտովկատարվածծախսերը,սկսած,2018թվականիհունվարիցՀարմարֆիլտրերիմիջոցովծախսերըառանձնացվածենըստքարտերիևտարադրամիԿառավարեքՁերբոլորքարտերըմեկհավելվածումԱրագարգելափակմանհնարավորությունքարտի կորստիդեպքումՏեղեկացեքքարտիսահմանաչափերինեւկցածծառայություններինԱրտահանե՛քքարտայինգործարքներիպատմությունըԱրտահանեքքարտայինգործարքներիպատմությունը,մեկամսվակտրվածքով,սկսած2018թվականիհունվարիցԱրտահանեքկայքովկատարվածգործարքներիպատմությունըմեկամսվակտրվածքովՔարտերիկարգավորմանհարմարհամակարգԴարձրեքսեփականքարտերըշահառու,այժմնաևհավելվածումՎերադասավորեքկցվածքարտերըՓոխեքքարտերիգույներըևանուններըՆործառայություններվճարումներիցուցակումԴԱՀԿ,EKENGVirusNetYourNetArpiNetCTVStroyMaster,Domicile,Armatis10Հնվ2022ԻշխանՄխիթարյան.ՀամավարակայինճգնաժամըմեզանակնկալիչիբերելՎերջին2տարիներին,քանիդեռմարդկությանշուրջշարունակումէմոլեգնելկորոնավիրուսիհամավարակը,մենք,հիմնականում,հրաժարվելենքմերսովորականապրելակերպից։12Հլս20192019թ․հուլիսի12-իցդադարեցArCaհամակարգիհինկայքիգործունեությունըՆորկայքումգործարքներիրականացնելուհամարանհրաժեշտէգրանցվելևկցելքարտ։13Հնս2019ArCaկայքիհինտարբերակըկգործիմինչև2019թ․հուլիսի12-ըԱրդեներկուամիսէ,ինչգործումենմերնորկայքը cabinet.arca.am ևArCa.amհավելվածը:13Մայ2019Arca.amհավելվածումմատնահետքովևFaceID-ովմուտքիարտոնմանկիրառմանվերաբերյալԼրացուցիչտեղեկություններիևօգնությանհամարդիմեքմեզՀեռ․`+37410Ֆաքս՝+37410Էլ.փոստ՝info@arca.amԳործունեությանհասցե՝ՄովսեսԽորենացի15,«ԷլիտՊլազա»բիզնես-կենտրոն,Երևան0010,ՀայաստանիՀանրապետությունԻրավաբանականհասցե՝ԳարեգինՆժդեհ32/1,Երևան0026,ՀայաստանիՀանրապետությունՄերմասինԲանկերԲանկոմատներՄրցույթներԱշխատանքՀաշվետվություններԳրանցելառցանցվաճառակետՕգտակարնյութերՍահմանաչափերևվճարներՀՏՀ2022Բոլորիրավունքներըպաշտպանվածեն© ArmenianCard(ArCa)Փոփոխություններըպահպանվածեն։OKOKԳաղտնագիրըթարմացվածէ:OK$.ajaxSetup({headers:{'X-CSRF-TOKEN':$('meta[name="csrf-token"]').attr('content')}});

Сайт:Արմենիան ՔարդОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт