Azərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsi

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Azərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsi
  • Адрес веб-сайта:azerbaijan-news.az
  • IP-адрес сервера:104.21.55.9
  • Описание сайта:

доменное имя:azerbaijan-news.azОценка

о 500~20000

доменное имя:azerbaijan-news.azпоток

316

доменное имя:azerbaijan-news.azХорошо или плохо

Отличное шоу. Может быть успешным Цзи одно процветание и один упадок. напрасно трудиться

интернет сайт:Azərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsiВес

2

интернет сайт:Azərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsiIP

104.21.55.9

интернет сайт:Azərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsiсодержание

AzərbaycanQəzetininRəsmisəhifəsi19:5402Oktyabr2022Bakı22°CUSD1.7EUR1.6671RUB0.0296HaqqımızdaƏlaqəPrezidentSəfərlərBirincivitse-prezidentQəbullarFərmanlarSərəncamlarMəktublarQanunlarTədbirlərRəsmisənədlərMilliMəclisNazirlərKabinetiKonstitusiyaməhkəməsiMSKPARLAMENTSİYASƏTİQTİSADİYYATHumanitarMədəniyyətTəhsilSəhiyyəElmvətexnikaTurizmOxucuməktublarıHüquqməsləhətiDÜNYAİDMANCƏMİYYƏTFOTOXRONIKAELANLARVİDEODEDİvəETDİ!QüdrətlidövlətçiliyinvəinkişafıntəməlininqoyulduğugünHərbtariximizinSUQOVUŞANZəfəriŞuşadaqədimmemarlıqabidələrininbərpasıdiqqətmərkəzindədirƏbədiyaşarLİDERŞuşaya10-cusəfər Torpağınəslsahiblərionuyenihəyataqaytarırlar"Dəmiryumruğ"unsülhmissiyasıİlhamƏliyevyenitarixinmükəmməlyolxəritəsiniçəkirİnformasiyasaşınınqalibiİrəvanınxilasıAzərbaycanlasülhmüqiləsininimzalanmasındankeçirİlhamƏLİYEV:"Şəhidlərbizimqəlbimizdəəbədiyaşayacaq"MüzəffərAliBaşKomandanınşanlıZəfərinəticəsindəbütündövlətsərhədxəttiboyuAzərbaycanbayra...DEDİvəETDİ!HərbtariximizinSUQOVUŞANZəfəriŞuşadaqədimmemarlıqabidələrininbərpasıdiqqətmərkəzindədirPrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatıbSofiyadaYunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorununaçılışmərasimikeçirilib PrezidentİlhamƏliyevmərasimdəiştirakedib YENİLƏNİB2PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb YENİLƏNİBPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşüb YENİLƏNİBPrezidentİlhamƏliyevinşərəfinərəsmişamyeməyiverilibPrezidentİlhamƏliyevinşərəfinənaharverilib  YENİLƏNİBPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaBolqarıstanınaparıcıbiznesdairələrininnümayəndələriiləgörüşüb YENİLƏNİBRəsmisənədlərAzərbaycanRespublikasında2023-cüilin“HeydərƏliyevİli”elanedilməsihaqqında“MediaReyestrininaparılmasıQaydaları”nın təsdiqedilməsihaqqında“Audiovizualyerüstüyayımhəyatakeçirəndövlətorqanlarının(qurumlarının)Siyahısı”nınvə“Çapmediasısubyektinintəsisçisiol...AzərbaycanRespublikasıvətəndaşlarının2022-ciiloktyabrın1-dən30-dəkmüddətlihəqiqihərbixidmətəçağırılmasıvəmüddətlihə...TürkiyəninKonyaşəhərindəkeçirilənVİslamHəmrəyliyiOyunlarındaənyüksəknəticələrgöstərmişAzərbaycanRespublikasınınidman...Dövlətümumtəhsilmüəssisələrininrəhbərişçilərininvəhəmintəhsilmüəssisələrinin(ümumitəhsilüzrətəhsilverənlərəmünasibətd...RəsmiBütünxəbərlərPrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatıbSofiyadaYunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorununaçılışmərasimikeçirilib PrezidentİlhamƏ...PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb YENİLƏNİBPARLAMENTBütünxəbərlərMilliMəclisinpayızsessiyasındailkplenariclasıkeçirilib MilliMəclisVətənmüharibəsininbaşlanmasınınildönümüiləəlaqədarBəyanatqəbuledib...MövcudqanunvericilikdəqadınlarınəməyiqadağanolunanpeşəvəişyerlərininsayıazAzərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsialdılıb...DaşınmazəmlaklabağlıxidmətlərəgörəyenixidməthaqqlarıtutulacaqSİYASƏTBütünxəbərlərMaksimQauen:Təxribatstrategiyasıermənimillətçiliyininçoxköhnəideyasıdır  Fransıztarixçi,politoloq,rasiyaAraşdırmalarıMərkəzinintədqiqatçısıMaksimQauenölkəmizindövlətsərhədindəErmənistanıntörətdiyisonhərbitəxribatlaravəyaranmışvəziyyətəmünasibətbildirib.DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsindənAZƏRTAC-abildirilibki,Politoloqbutəxribatlarınermənikomandanlığınıntərkibindəməlumhadarlarınınköməyiiləyenimüharibəarzusundaolan,azərbaycanlılarınəvvəllərişğalolunmuşər...MoldovaKİV-iPrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfərinigenişişıqlandırıb ...SəfirElinSüleymanovCBSkanalının“Dünyanıngözü”radioproqramındasuallarıcablandırıb ...AzərbaycanPrezidenti:Yunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorulayihəsinintəşəbbüskarıolduğumuz...PrezidentİlhamƏliyev:Yunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorulayihəsitarixiəhəmiyyətəmalikd...CƏMİYYƏTBütünxəbərlərProkurorluqXocənddəminapartlamasıiləbağlıməlumatyayıb ANAMA:Xocənddəminapartlayışınəticəsindəxəsarətalanşəxsinvəziyyətistabildir ...ƏhalininarahatedənproblemlərhəlledilirVətənkönüllüsüİQTİSADİYYATBütünxəbərlərTuristləriheyranedəcəkqədimyurdumuz Qarabağınturizmpotensialıolduqcazəngindir,buradaturizminçoxnövləri-ekoturizm,dağturizmi,qışturizmi,ovturizmi,sağlamlıqturizminininkişafıüçünbütünimkanlarvardırAzərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsi.İşğaldanazadolunmuşərazilərimizdəturizminfrastrukturununqarşılıqlışəkildəqurulmasıvacibdir.QarabağınəsasturizmmərkəzlərindənbiridəŞuşadır.Azərbaycanmədəniyyətininincisiolanşəhərintarixiabidələri,özünəməxsusarxAzərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsiitekturasıyeniturizm...Suqovuşan-TərtəryoluQarabağınyeniyollarşəbəkəsininmüjdəçisiolduPaytaxtsənayesindəqeyri-dövlətsektorununpayı93,3faizolubNeftçaladapambıqsahələrinə31kombaynçıxarılıbAzərbaycanındünyadatəbliğinətöhfəMədəniyyətBütünxəbərlərDünyamusiqisevərlərininbayramıDəyərlərdaşıyıcısıidiNiyəkitaboxumuruq?!HeydərƏliyevMərkəzində“Dünyaxəzinələri-Azərbaycan”filminintəqdimatıolubDÜNYAİraqınşimalında23PKKterrorçusuzərərsizləşdirilib  DÜNYAYaponiya,ABŞvəstraliyanınmüdafiənazirləriəməkdaşlığıdahadagücləndirməkbarədərazılığagə...DÜNYAİndoneziyadastadiondaiğtişaşlarnəticəsindəazı127nəfərhəlakolub DÜNYAİtaliyasəfirliyivətəndaşlarınaRusiyadançıxmağıtövsiyəedir DÜNYARusiyadanİtaliyayatəbiiqaznəqlidayanıb DÜNYATürkiyəPrezidenti:ErmənistansülhfürsətlərinidüzgündəyərləndirməlidirDÜNYAƏfqanıstandaterrorçuluqyenidənbaşqaldırırDÜNYAVladimirPutinUkraynanıdanışıqlarmasasıarxasınaçağırıbDÜNYATheWallStreetJournal:“Şimalaxını”borukəmərlərindəikigüclüpartlayışolubDÜNYAKraliçaIIElizabetinməzarıictimaiyyətəaçılıbHumanitarOktyabrın1-dəAzərbaycandaCOVID-19əleyhinə1080dozavaksinvurulubHumanitarSonsutkadaAzərbaycandaCOVID-19infeksiyasına92yoluxmafaktıqeydəalınıbHumanitarSentyabrın30-daAzərbaycandaCOVID-19əleyhinə874dozavaksinvurulubHumanitarSonsutkadaAzərbaycandaCOVID-19infeksiyasına129yoluxmafaktıqeydəalınıbHumanitarSentyabrın28-dəAzərbaycandaCOVID-19əleyhinə870dozavaksinvurulubHumanitarSonsutkadaAzərbaycandaCOVID-19infeksiyasına164yoluxmafaktıqeydəalınıbHumanitarSentyabrın27-dəAzərbaycandaCOVID-19əleyhinə1017dozavaksinvurulubHumanitarSonsutkadaAzərbaycandaCOVID-19infeksiyasına140yoluxmafaktıqeydəalınıbHumanitarBDU-nunAstrofizikakafedrası:YupiterplanetiBakıdanmüşahidəedilirHumanitarSentyabrın26-daAzərbaycandaCOVID-19əleyhinəvaksinvurulmayıb İDMANBütünxəbərlərGənclərvəidmannaziriölkəmizdəsəfərdəolanABŞ-ınidmanmütəxəssisləriiləgörüşüb...UEFAMillətlərLiqası:AzərbaycanmillisiQazaxıstanyığmasınıməğlubedibRegionlardaağırlıqqaldırmazallarıistifadəyəverilib"ShushaChess-2022"beynəlxalqturniribaşaçatdıMARAQLIXƏBƏRLƏRDünyanınənçoxsəhifəlikitabınəşrolunubBağırsağınvəziyyətiniyaxşılaşdırmağaköməkedənqidaməhsullarıNarartritinəmələgəlməsininqarşısınıalabilərHAPROQNOZUELANLARMaraqifadəetməyədəvət CallsforExpressionofInterestCallsforExpressionofInterest Maraqifadəetməyədəvət CallsforExpressionofInterest Maraqifadəetməyədəvət CallsforExpressionofInterest Maraqifadəetməyədəvət Maraqifadəetməyədəvət PDFkimioxuQəzetkimivərəqləQƏZETİNÇAPVERSİYASIXƏBƏRLENTİBütünxəbərlərXİN:Ermənistandanhərbicinayətlərəgörəməsuliyyətdaşıyanşəxslərinqanunqarşısındacabverməs...17:3002OktyabrOktyabrın2-dəAzərbaycandaCOVID-19əleyhinə1140dozavaksinvurulub 17:2902OktyabrSonsutkadaAzərbaycandaCOVID-19infeksiyasına103yoluxmafaktıqeydəalınıb 17:2802OktyabrBurkina-Fasodahərbçilərhakimiyyətiələkeçiriblər 17:2802OktyabrTürkiyəərazisindəzəlzələolub 17:2602OktyabrSabahBakıdayağışyağacağıgözlənilir 17:2602OktyabrKeçmişYuqosliyaPrezidentiTitonunNyu-Yorkdakıvillası50milyondollarasatılıb 17:2502OktyabrMüdafiəNazirliyihəftəlikicmalıtəqdimedib   17:2302OktyabrTürkiyənintəhlükəsizlikqüvvələritərəfindən“ErenMühasirəPayız-Qış”əməliyyatınastartverilib...17:2202OktyabrHərbiProkurorluqsosialşəbəkələrdəermənihərbçiləriiləbağlıyayılangörüntüləriaraşdırır ...17:2002OktyabrDİQQƏTÇƏKƏNLƏRİlhamƏLİYEV:"Şəhidlərbizimqəlbimizdəəbədiyaşayacaq"SərkərdəqətiyyətininifadəsiQafqazdasülhünvətəhlükəsizliyinyeganətəminatıAzərbaycanınşərtləridirAzərbaycanınmövqeyiqətivədəyişməzdirFəalvətəndaşmövqeyiFOTOXRONIKAİkiminilinqalasın...ÇOXOXUNANLARMurovdanArazaqədər…PrezidentİlhamƏliyevLaçınşəhərindəAzərbaycanBayrağınıucaldıb8,3milyardlıqQarabağbüdcəsiMüzəffərKomandan,qüdrətliordu,yüksəktəchizat“Dəmiryumruğ"unnövbətizərbəsi“Dəmiryumruğ"unqətiyyətlivəsarsıdıcıcabıOXUCUMƏKTUBLARIMəktublar:problemlər,rəylər,təkliflər...İkiqatsabŞəhidailələrivəqazilərdövlətinhimayəsialtındadırQəhrəmangeneralın adınıdaşıyanküçəninsakiniolduğumuzüçünqürurduyuruqDağkəndinindağboydadərdi-yol,işıq,qazNƏŞRLƏRİMİZBAŞREDAKTORDANHamımızınAzərbaycanadlıbirVətənivar!Qoynundadünyayagözaçdığımız,minbirnemətindəndadıbistiqucağındaboya-başaçatdığımızbuəvəzolunmazdiyarazərbaycanlıadınıqürurvəiftixarladaşıyanhərkəsüçünmüqəddəsvəülvidir.MüzəffərAliBaşKomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusuVətənmüharibəsindəzəfərçalaraqerməniişğalçılarınıkapitulyasiyayaməcburetdi,düşməniqovaraqərazibütövlüyünənailoldu.BununladaAzərbaycanyeniinkişafdövrünəqədəmqoydu.Budövrdədünyadamürəkkəbvəziddiyyətliproseslərdametməkdədir!Hələdədünyadaədalətsizliklərmövcuddur!Hələdədünyadaikilistandartlarvar!Hələdədünyadagüclülərzəiflərinhaqqınıtapdalamaqistəyir!Odurki,bizdaimagüclüolmalıyıq.Güclüolmağınəsasşərtiisəbizimbirliyimizdir!Dünyanınharasındayaşamağımızdan,hansısahədəçalışmağımızdanasılıolmayaraq,əlbirvəəlaqəlifəaliyyətgöstərməyibacarmalıyıq.Azərbaycannaminə,onundünyadayeri,yüksəknüfuzuuğrundadaimbirlikdəmübarizəaparmalıyıq.YalnızbuhaldaanamızAzərbaycanıqoruya,yüksəldəvəhamımızüçünqürurmənbəyinəçevirəbilərik.Uluyurdumuzunadınıdaşıyan"Azərbaycan"qəzetidəbuamalaxidmətedir.Əzizazərbaycanlılar!SiziAzərbaycannaminə,övladlarımızınfiranvəxoşbəxtgələcəyiuğrundaəlbirvəəlaqəlifəaliyyətəçağırıram!TƏQVİM/ARXİVVideoMüdafiəNazirliyihəftəlikicmalıtəqdim..."TurazQartalı-2022"təlimibaşaçatıb...“TurAzQartalı-2022”təlimidamedir ...PREZİDENTRƏSMİSƏNƏDLƏRPARLAMENTSİYASƏTİQTİSADİYYATHUMANİTARDÜNYAİDMANCƏMİYYƏTFOTOXRONIKAELANLARVİDEO2000-2021(c)Bütünhüquqlarıqorunur,"AZƏRBAYCAN"qəzetiSaytMozillaFirefox,GoogleChrome,OperavəInternetExplorerver.7.xilətamdəstəklənir.MəlumatdanistifadəetdikdəistinadmütləqdirAzərbaycanRespublikası,Bakış.,Mətbuatpr.529-cuməhəllə,4-cümərtəbəTel.:(+99412)5394920,538-31-11E-mail.:[email160;protected];[email160;protected],[email160;protected]

Сайт:Azərbaycan Qəzetinin Rəsmi səhifəsiОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт