دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
دانلود رایگان نرم افزار
  • Адрес веб-сайта:www.soft98.ir
  • IP-адрес сервера:79.127.127.35
  • Описание сайта:دانلود رایگان نرم افزار،کرک و سریال نرم افزار،آنتی ویروس،ویندوز 7،ویندوز 8.1،ویندوز 10،ویندوز 11،برنامه اندروید،نرم افزار اندروید،نرم افزار مهندسی،برنامه نویسی،اندروید،ویندوز

доменное имя:www.soft98.irОценка

о 500~20000

доменное имя:www.soft98.irпоток

49

доменное имя:www.soft98.irХорошо или плохо

Смешанное хорошее и плохое. Сопутствующие приобретениям и потерям свирепые

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارВес

3

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارIP

79.127.127.35

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارсодержание

دانلودرایگاننرمافزارسافت٩٨خانهسیستمعاملسیستمعاملویندوزویندوز11ویندوز10ویندوز8.1ویندوز7ویندوزXPویندوزServerسایرسیستمعامل‌هالینوکسمکینتاشاندرویدسایربخش‌هامجازیسازیآپدیتویندوزفعالسازویندوزوآفیسمباحثدرانجمنمباحثومشکلاتسیستمعامل‌هاآموزش‌هایمربوطبهسیستمعامل‌هانرم‌افزارنرم‌افزارپشتیبانگیریازاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)بازیابیاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)مدیریتپارتیشن‌هامدیریتهارددیسکبهینهسازیسیستمعامل(ویندوز|مکینتاش)حذفنرم‌افزار(ویندوز|مکینتاش)فشردهساز(ویندوز|مکینتاش)ابزاررجیستریمدیریتپسوردفرهنگلغتابزاردسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)اسکرینسیورابزارگرافیکوعکس(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارقفلگذاری(ویندوز|مکینتاش)ابزارفلشساختانیمیشن(ویندوز|مکینتاش)درایورسختافزارابزارآفیس(ویندوز|مکینتاش)ابزارPDFابزارسیدی(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارفارسینرم‌افزارمهندسیبرنامهنویسیکامپوننتنرم‌افزارمکینتاشاینترنتابزار اینترنت(ویندوز|مکینتاش)مدیریتدانلود(ویندوز|مکینتاش)مرورگروبپیامرسانمدیریتایمیلکنترلسیستمازراهدورابزارشبکهمدیریتFTPطراحیوبابزاروبمستراسکریپتمالتیمدیاپلیرموزیکوفیلمنمایشفیلم(ویندوز|مکینتاش)پخشصوتویرایشگرفیلم(ویندوز|مکینتاش)ویرایشگرصوت(ویندوز|مکینتاش)مبدلفرمتصوتیوتصویری(ویندوز|مکینتاش)کدکهایصوتیوتصویریتصویربرداریازدسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)امنیتیابزارامنیتی(ویندوز|مکینتاش)آنتیویروسفایروالضدهکوجاسوسیآپدیتآنتیویروسحذفوپاکسازیاطلاعاتموبایلاندرویدبرنامه‌هایکاربردیمدیریتاپلیکیشن‌هاپیامرسانمدیریتوارسالSMSمدیریتایمیلمدیریتفایلبهینهسازقفلگذاریوامنیتیویرایشومدیریتعکسمرورگروبصفحهکلیدلانچروشخصیسازیهواشناسیاندرویداندرویدپلیرموزیکوفیلمآفیسواداریدفترچهتلفنوشماره‌گیرمسیریابومکانیاباینترنتابزارهامدیریتوضبطتماسویرایشموزیکوفیلمپزشکیوسلامتهمراهبانکبرنامه‌هایپارسیاندرویدبرنامه‌هایمذهبیاندرویدسایربازیاندرویدزنگموبایلوالپیپرموبایلنرم‌افزارموبایلشبیهسازاندرویدسایرنرم‌افزارهامباحثدرانجمنمباحثومشکلاتاندرویددرانجمنگرافیکگرافیکپلاگینفتوشاپپلاگینویدئوییفونتآموزشیآموزشیآموزشوترفندویندوز8و10و11آموزشزبانRosettaStoneکتابالکترونیکیمجلاتنکات،ترفندهاوآموزش‌هایمربوطبهفتوشاپآموزش‌هاینرم‌افزارهاوسیستمعامل‌هاآموزشویدیویینرمافزارهایکاربردیبازیبازی(ویندوز)مباحثومشکلاتبازی‌هابخشاندرویدانجمنسافت٩٨رفعمشکلاتنرم‌افزاریورودبهانجمنرفعمشکلاتنرمافزارسافت٩٨ابزارهایرمزگشاییفایل‌هایقفلشدهتوسطباج‌افزارهاتاپیکجامعدانلودنرم‌افزار‌هایکاربردی(قرارنگرفتهدرسایت)نرم‌افزارهایپیشنهادیکاربران(معرفینرم‌افزارهایکاربردی)بخشفعالسازیقانونیانواعویندوزوآفیسدرخواستکرکوفعالسازنرمافزارهادرخواستنــرمافــزارودرایــورمستقیمسازیلینک‌هایآپلودسنترهااکانتپرمیومسایت‌هایفایلشرینگراهنماییبرایخرید،ارتقاوتعویضقطعاتلیستدستهبندیشدهآموزشنرم‌افزار‌هاایجادتغییراتدلخواهدرویندوز10(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)ایجادتغییراتدلخواهدرویندوز11(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)اطلاعیهنرمافزارهاییکهبههمراهکرک،سریالیاPatchدرسایتقراردادهمیشوند،اکثرادرصورتاتصالبهاینترنتغیرفعالمیشوند.برایجلوگیریازارتباطنرمافزارهاییکهبهاینترنتنیازندارند،ازنرمافزارWindowsFirewallControlاستفادهکنیدتادراستفادهازنرمافزارها،آپدیتخودکارآنهاویامصرفپهنایبانداینترنتدچارمشکلنشوید.برایراحتیدردانلودفایلهاودانلودباسرعتبالا،ازنرمافزارهایمدیریتدانلودمانندFDMیاIDMاستفادهکنید.بعلتمشکلامنیتیدرورژنهایقدیمینرمافزارWinrar،درصورتتمایلنرمافزارراکاملحذفکنیدونسخه(v6.11)رانصبکنید.سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست.(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید)جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باشرکتیکهاشتراکاینترنتتهیهکرده‌ایدتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیمتوجهشدمتماسبامدیریتتبلیغــاتپیشنهادات،انتقاداتومشکلاتسایتاستفادهازامکاناتسایترایگاناستامّا:1.شماباعضویتدرسایتمی‌تونیدنرم‌افزاریروکهباهاشزیادسروکارداریدروبهعلاقمندی‌هایخوداضافهکنیدوازطریقگزینهعلاقمندی‌هاکهدرپنلکاربریشماقراردارهباورودبهسایتازآپدیتشدناونمطلعبشید.2.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنلوکلیکبررویجدیدترینمطالب،جدیدترینمطالببعدازآخرینورودخودتونرومشاهدهکنید.3.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنل۳۰مطلبآخرسایترومشاهدهکنید.4.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایت،تصویریازمحیطکرکشدهنرم‌افزار(درصورتیکهقراردادهشدهباشد)رامشاهدهکنید.ورودبهسایت×نامکاربریلطفاًنامکاربریراواردکنیدرمزمرافراموشکردمرمزعبورلطفاًرمزعبورراواردکنیدورودبهسایتکاربرجدیدهستید؟عضویتدرسافت۹۸برایاستفادهازاینقسمتبایدوارداکانتیاعضوشویدجستجوتاریخچهلطفاًکلیدواژهموردنظرراواردکنیددانلودرایگاننرم‌افزارمطالبنرم‌افزارمطالباندرویداخباروبMozillaFirefox103.0.2Win/Mac/Linux+Farsi+PortableمرورگرموزیلافایرفاکسK-LiteCodecPackMega17.1.5پلیروکدکتصویریMicrosoftEdge104.0.1293.47Win/Mac/Android+PortableمرورگرمایکروسافتاجDisplayDriverUninstaller18.0.5.4حذفکاملدرایورکارتگرافیکOpera89.0.4447.83Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپراGoogleChrome104.0.5112.81Win/Mac/Linux+PortableمرورگرگوگلکرومGPUCapsViewer1.56+PortableبررسیدقیقکارتگرافیکAIMP5.03.2397Win/Android+PortableپخشفایلصوتیTweakPower2.023+PortableبهینهسازقدرتمندورایگانویندوزWindows10Maner3.6.8+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز10FolderSizes9.5.409Enterprise+PortableمدیریتفضایهارددیسکCrystalDiskInfo8.17.5+PortableنمایشاطلاعاتومشخصاتهارددیسکMp3t3.17Win/Mac+PortableویرایشحرفهایتگفایلصوتیWindows11Maner1.1.3.0+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز11Instram248.0.0.0.69+LiteبرنامهاینستاگرامبرایاندرویدDataUseMonitorPremium1.17.2004مدیریتمصرفاینترنتدراندرویدبلد4.60.2BaladبرنامهنقشهومسیریابسخنگویاندرویدShareMe(MiDrop)3.26.03انتقالواشتراکگذاریسریعفایلدراندرویدShazam12.35.0-جستجویخوانندهازطریقموزیکدراندرویدMicrosoftLauncher6..1.مایکروسافتلانچربرایاندرویدLarkMusicPlayerPro5.34.6پخشحرفهایموزیکدراندرویدSmartLauncherPro6.1.011لانچرزیبابرایگوشیاندرویدClashofClans14.635.8+MyBot.run7.9.8بازیکلشافکلنزنشان11.0NeshanنقشهومسیریابسخنگوبرایاندرویدTextraSMSPro4.53+TextraEmojiمدیریتوارسالپیامکدراندرویدAZScreenRecorder5.9.8Premiumفیلمبدانلود رایگان نرم افزاررداریازصفحهگوشیاندرویداسنپ8.0.3+راننده4.7.1تاكسیاینترنتیاندرویدمشاهدهمطالببخشاندروید25نقدوبررسیبهترینفیلمهایمنتشرشده2022ازنگاهسایتفیگار167جزئیاتجدیدازپرتابماهوارههایایرانیجدیدبهفضا152اطلاعاتجدیدازسریگلکسیاس23سامسونگ175لیستقیمتانواعیخچالفریزردربازارایران170معرفی53دکمهمیانبرکاربردیدرویندوز11471لیستدستگاههایسامسونگکهشاملآپدیتOneUI5.0واندروید13می‌شوند،منتشرشد2310راهنمایخریدبهترینگوشیتا6میلیونتومان(مرداد1401)140مقایسهپوکوM4پروباپوکوF4GTشیائومی؛تقابلنابرابر273بهترینشخصیت‌هایزندرفاز4فیلم‌هایمارولازنگاهسایتفیگار1203لیستقیمتروزدوربینعکاسیوفیلم‌برداری(دیجیتال،چاپسریع،ورزشیولنزسونی،کانن،نیکونو…)+مشاورهخرید353گلکسیM42سامسونگارزشخریددارد؟نظراتکاربرانتکراتو268مقایسهگلکسیF13باگلکسیF23سامسونگ؛بهترینسریFکدومه؟مشاهدهادامهلینکدونیخبرهایتکنولوژیlink2dooniRSSTwitterFacebookInstram25نقدوبررسیبهترینفیلمهایمنتشرشده2022ازنگاهسایتفیگار167جزئیاتجدیدازپرتابماهوارههایایرانیجدیدبهفضا152اطلاعاتجدیدازسریگلکسیاس23سامسونگ175لیستقیمتانواعیخچالفریزردربازارایران170معرفی53دکمهمیانبرکاربردیدرویندوز11471لیستدستگاههایسامسونگکهشاملآپدیتOneUI5.0واندروید13می‌شوند،منتشرشد2310راهنمایخریدبهترینگوشیتا6میلیونتومان(مرداد1401)140مقایسهپوکوM4پروباپوکوF4GTشیائومی؛تقابلنابرابر273بهترینشخصیت‌هایزندرفاز4فیلم‌هایمارولازنگاهسایتفیگار1203لیستقیمتروزدوربینعکاسیوفیلم‌برداری(دیجیتال،چاپسریع،ورزشیولنزسونی،کانن،نیکونو…)+مشاورهخرید353گلکسیM42سامسونگارزشخریددارد؟نظراتکاربرانتکراتو268مقایسهگلکسیF13باگلکسیF23سامسونگ؛بهترینسریFکدومه؟درحالبارگذاری... MozillaFirefox103.0.2Win/Mac/Linux+Farsi+Portableمرورگرموزیلافایرفاکس اینترنت/مرورگروبSalaR17مرداد1401 MozillaFirefox موزیلافایرفاکسمرورگریامنقدرتمندوباامكاناتفراوانوسرعتبالامیباشد.نسخهجدیداینمرورگرباسرعت2برابرنسبتبهنسخههایپیشینومصرفکمتررمتا حدود30% منتشرشدهاست.مرورگرمحبوبموزیلافایرفاکسرابهخاطركیفیتوكاراییبالایشهمردیفسایرمرورگرهایمطرحدنیامانندInternetExplorerوOperaوشایدبهترازآنهادربعضیامكاناتنسبتبهشدهاست.تواناییبازنمودنتمامیپنجرههابهصورتTabbedBrowsingتحتیكپنجرهیFirefoxوتواناییجلوگیریازبازشدنپنجرههایتبلیغاتیمزاحمبهصورتPop-upازجملهویژگیهایاینمرورگرمیباشد.امنیتبالاوجلوگیریازورودSpywareهاوجاسوسهابهسیستمشماویژگیبرترایننرمافزاراست. ادامــهمطلـب K-LiteCodecPackMega17.1.5پلیروکدکتصویری مالتیمدیا/کدکتصویریSalaR17مرداد1401 K-LiteCodecPack نرمافزارپخشویدیو،کهدارای Codecهایلازمبرایپخشانواعفرمتهایصوتیوتصویریمی‌باشد،بهطوریکهپسازنصباینمجموعهمیتوانیداکثرکلیپهایصوتیوتصویری(WMA,AAC,AC3,M4A,MP2,OGG,DivX,I,WMV,RM,MOV,MP4)رادرسیستمخوداجرا(پخش)کنید.برنامه K-LiteCodecPackدرهنگامنصب،همچنینیکMediaPlayerClassicنصبمیکندکهمیتوانیدبهجایتمامیPlayerهایموجوددرسیستمازاینPlayerبرایپخشفایلهایصوتیوتصویریخوداستفادهکنید. ادامــهمطلـب MicrosoftEdge104.0.1293.47Win/Mac/Android+Portableمرورگرمایکروسافتاج اینترنت/مرورگروبSalaR15مرداد1401 MicrosoftEdge مایکروسافتپسازتلاشفراوانمرورگر اجراجایگزیناینترنتاکسپلوررکرداماباوجودفایرفاکسوگوگلکرومبازهمنتوانستجاییدربینکاربراناینترنتبرایخوددستوپاکند.درنهایتمایکروسافتتصمیمگرفتتامرورگرMicrosoftEdgeراباهستهکرومیوماحیاکندکهظاهریشبیهبهگوگلکرومدارد.سرعتبالاازنقاطقوتمرورگر Edgeمیباشدوکمبودیکهازنسخهقبلمشاهدهمیشددرایننسخهجبرانشدهوآنپشتیبانیازافزونههایمتنوعوپرکاربرداست،کهباوجودهستهکرومیومامکاندانلودونصبافزونههایگوگلکرومازchromewebstoreوجوددارد. ادامــهمطلـب DisplayDriverUninstaller18.0.5.4حذفکاملدرایورکارتگرافیک نرمافزارویندوزTRACKER13مرداد1401 DisplayDriverUninstaller معمولاپسازحذفدرایورهاینرم‌افزاریونصبمجددآنها(جهتبهروزرسانیدرایورها)تمامیاثراتباقیماندهازآنهادررجیستریوزیرشاخه‌هایسیستمحذفنشدهکهدلیلاصلیآنناتوانیUninstallerویندوزازحذفآن‌هامی‌باشد،DisplayDriverUninstallerراهحلیقطعیبرایشناساییوحذفکاملدرایورهاینصبشده(کارت‌هایگرافیکیشرکت‌هایAMD،NVIDIAوIntel)بههمراهتمامیاثراتباقیماندهازآنهادررجیستریوزیرشاخه‌هایویندوزمی‌باشدکهباشناساییوحذفکاملآنهابهکاراییبهتروبالاترکارتگرافیکیوسیستمکمکمی‌کند. ادامــهمطلـب Opera89.0.4447.83Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپرا اینترنت/مرورگروبSalaR12مرداد1401 Opera مرورگراپرابرایکاربری‌هایعمومیاینترنتنظیرنمایشوبسایت‌ها،دریافتوارسالنامه‌هایالکترونیکی،مدیریتارتباطات،گفتگویبرخطآی‌آرسی،بارگذاریازطریقپروتکلبیت‌تورنتوخواندنفیدهایوبمورداستفادهقرارمی‌گیرد.اپرابرایرایانه‌هایشخصی،تلفن‌هایهمراهوتبلت‌هابهطوررایگانعرضهمی‌گردد.اپرابهصورتیکپروژهتحقیقاتیدرشرکتتله‌نور،بزرگترینشرکتارتباطینروژی،پابهعرصهوجودگذاشت.اجزایاصلیاپراعبارتندازمروربرپایه‌هاتب‌ها،امکاناتکوچکوبزرگنماییصفحات،تنوعاشکالنشانگرموسویکبخشمدیریتبارگذارییکپارچه‌است.ازنظرامنیتیاپراداراییکمحافظداخلیدرمقابلحملاتفیشینگوبرنامه‌هایموسومبهبدافزار(Malware)است،همچنیندارایتواناییحفظامنیتدرهنگاممروروبسایت‌هاوحذفاطلاعاتشخصیهمچونکوکیاست. ادامــهمطلـب GoogleChrome104.0.5112.81Win/Mac/Linux+Portableمرورگرگوگلکروم اینترنت/مرورگروبSalaR11مرداد1401 GoogleChrome گوگلکرومیکمرورگراینترنتمتن‌بازاستکهتوسطشرکتگدانلود رایگان نرم افزاروگلعرضهشد.مرورگرGoogleChromeبرپایههستهمرورگراپن‌سورسWebKitنوشتهشدهاست.ازامکاناتوقابلیتهایGoogleChromeمیتوانبهTabbedbrowsing،امکاناتیمشابهPrivacyدرویندوزاکسپلورروSpeedDialدرمرورگراپرااشارهنمود.اینمرورگرفوقالعادهسریعشرکتگوگلهمانندسایتگوگلازظاهربسیارسادهایتشکیلشدهاست.ازمزیتهایگوگلکروممیتوانبهوجودبخشیبانامTaskmanerیامدیریتپردازشهادراینمرورگراینترنتاشارهکردانلود رایگان نرم افزاردکهقابلیتمدیریتتبهایبازشدهوپلاگینهایبارگزاریشدهرابهکاربرمیدهد. ادامــهمطلـب صفحهقبل123456...938صفحهبعدآسیاتکتعرفههایشگفتانگیزاینترنتآسیاتکلیسـتنرم‌افزارهایکاربردینرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر10تیر1401نرم‌افزارWinrarبروزشدهدر2فروردین1401مرورگرFirefoxبروزشدهدر17مرداد1401مرورگرGoogleChromeبروزشدهدر11مرداد1401مرورگرMicrosoftEdgeبروزشدهدر15مرداد1401نرم‌افزارRevoUninstallerبروزشدهدر25تیر1401MusicPlayerپخشفایلصوتیبروزشدهدر10مرداد1401VideoPlayer‌پخشفایلتصویریبروزشدهدر17مرداد1401ابزاررایتCD/DVDبروزشدهدر20خرداد1401درایومجازیبروزشدهدر29خرداد1401FoxitReaderمشاهدهPDFبروزشدهدر7مرداد1401نرم‌افزارAnyDeskبروزشدهدر28تیر1401WindowsFirewallControlبروزشدهدر20اردیبهشت1401AdvancedSystemCareبروزشدهدر16تیر1401JaSERuntimeبروزشدهدر15تیر1401++MicrosoftVisualCبروزشدهدر31خرداد1401Microsoft.NETFrameworkبروزشدهدر19خرداد1401محصولاتESETبروزشدهدر8تیر1401محصولاتKasperskyبروزشدهدر1اسفند1399درایورکارتگرافیکبروزشدهدر1مرداد1401پارسینویسپارسینویسیدرمحیطنرمافزارهاBlueLifeHostsEditorویرایشفایلHostsویندوزInternetOffقطعموقتیاکاملاینترنتادامهلیستنرم‌افزارهایکاربردیﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ۱۴۰۱-۱۳۸۹©طبقماده12فصلسومقانونجرائمرایانه‌ایهرگونهکپیبرداریازطرحقالب، مطالبوفایل‌هایتارنمایسافت‌ ٩٨بههرنحو،پیگردقانونیدارداستفادهازمطالبسافت٩٨بههرنحو،تنهاباکسباجازهکتبیازمدیریتامکانپذیرمی‌باشدسافت٩٨توسطهاستدیالوبهرویسرورهای آسیاتکـ پشتیبانیمی‌شودودارایترافیکنیمبهامی‌باشدبرنامهنویسیوطراحیوبسایتSMostafa.irتعرفهدانلودازسافت۹۸×سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید).جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باISPخودتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیبستن

Сайт:دانلود رایگان نرم افزارОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт