Минуточку...

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Минуточку...
  • Адрес веб-сайта:www.shkolo.bg
  • IP-адрес сервера:104.22.59.213
  • Описание сайта:

доменное имя:www.shkolo.bgОценка

о 500~20000

доменное имя:www.shkolo.bgпоток

334

доменное имя:www.shkolo.bgХорошо или плохо

получить некоторые потерять некоторые. яркий удачи

интернет сайт:Минуточку...Вес

3

интернет сайт:Минуточку...IP

104.22.59.213

интернет сайт:Минуточку...содержание

Shkolo.bg:Дигиталнатрансформациянаучилища window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/12.0.0-1\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/12.0.0-1\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":":\/\/\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.3.14"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r УслугиКлиентиЦенаКонтактиНовиниРъководство АкадемияУроциДневник МисияЕкипътнаShkoloеотдаденнаследнитетрицели НамаляванебюрокрациятаНашитепродуктиподобряватработатанаучилищатачрезавтоматизациянабюрократични,административнипроцеси.Спореднасучителятнетрябвадаеадминистраторскалкулаторителефонвръка.Преподавателяттрябвадаепредивсичкоментор,мотиваторидуховенводачнадецата.КрайнахартиенитедневнициКрайнадосаднотосмятанескалкулаторКрайнародителскитесрещиителефонниобажданияЕлектронниразплащания-спестяватвремекактонародителите,такаинаучилището АнгажираненародителитеРодителитесаважначастотобразователно-възпитателнияпроцес.Оттяхсеочаквадабъдатдобрезапознатииангажираниспостижениятаипроблемитенадецатаси.Благодарениенамодернитетехнологии, можемдазапочнемдагиангажирамевсеповече.ПубликуваненаизвестиядиректновсмартфонитенародителитеБързилесендостъпдоуспехитеинеудачитенадецатаАвтоматичновъвежданенасъбитиявродителскитекалендариЗаписванеипроследяваненаизвънкласнидейности АнгажираненаученицитеНашитедецаразвиваттехнологичнакултураощевдетскатаградина.Няколкогодинипо-къснонеможемдагиоткъснемотсмартфонитеим.При тезиобстоятелства,задапривлечемвниманиетоим,ние,технитеучители,трябвасъщодаприсъствамевдигиталниясвят.Комуникациясученицитепосредствомнай-модернитехнологииМотивираненаученицичрезигровизациянаучилищнитеимзадачиУченицитемогатдаоценяватсвоитезаданияиучители КаквопредлагамеЕднаплатформасмножествоинтегриранимодула ЕлектронендневникПозволяванародителитедаследятпостижениятанасвоитедеца(оценки,отсъствия,отзиви,програма,домашниработи)надневнабаза.НВОиДЗИВсичкирезултатиотнационалниоценяванияизрелостниизпитинаедномястосдневникаидругатаадминистративнаинформация.СтатистикиТозимодулдаваотговорнамножествовъпроси-накоемястопоуспехедаденучениквкласаси,вучилището,вграда,встраната.ИзвънкласнидейностиРодителииученициразполагатсинформациязавсичкиодобрениотучилищетоизвънкласнидейностиизанимания.ТаксиизадълженияСигурнаизащитенавъзможностзародителитедапревеждатпарикъмсметкатанаучилището,посредствомняколкоклика.СкладВсичкиактивинаучилището,управляваниотедномясто.Проследяванедвижениятанаактивитеипромянатавтяхнотосъстояние.СъстезанияПроследяваненаучастиеирезултатиотвътрешниинационалнисъстезанияиолимпиади.5годинисъхранениеВсичкиданниотминалигодини(оценки,отсъствияит.н.)сепазятнасъхранениеивиеможедаправитесправкивтяхповсяковреме.УчебниматериалиУчителииученицимогатсвободнодаобменятиоценяватдигиталноучебносъдържание(тестове,есета,презентации,проектиит.н.)КомуникацияУдобносредствозадиректнакомуникациясродители,ученицииучители(мейли,SMS-и,Фейсбукизвестия,мобилниизвестия).ЗначкиПозволяванаучителитедапоощряватученицитезадоброповедениечрезраздаваненавиртуалнизначки(българскивариантнаClassDojo).ЦДОСистематаподдържаидневникзацелодневнаорганизациянаучебнияпроцес(самоподготовка,заниманияпоинтересииспорт).СъбитияикалендарАвтоматичноизвестяваненародителииученицизанастъпващисъбития(класнаработа,родителски,екскурзия,ДЗИит.н.).УчителскиотсъствияАдминистрираненавсичкиучителскиотъствия.Приотсъствиенаучителможедасепроменипрограматаилидасепосочизаместник.Упражнения,домашниитестовеСъздаване,обмен,оценяванеипроследяваненадомашниработи,тестовеиупражнения.МобилноприложениеiOSиAndroid.Родителятполучаваизвестиязанастъпилисъбитиявреалновреме(новаоценка,новоотсъствие,новазначкаит.н.). АкадемиязаучителиКвалификационникурсовезапедагогическиспециалисти ТопобучителиСледвамевисокикритерииприселекциятанаобучители.ВрезултатнашитеобучителисаекспертисголямопитвобучениятанапедагогическиспециалистиАкредитираникурсовеСледпроведенкурссеиздаваудостоверениезапридобитквалификационенпедагогическикредитПоследващиконсултацииКурсоветенесаеднократномероприятие,апроцес,прикойтонашитеобучителищепроследяват,консултиратиподпомагатвашитепедагозипрезцялатаучебнагодинаКазусиотпрактикатаПовременакурсоветесеразискватреалниказусиотпедагогическатапрактиканаобучителите Вижповечезаакадемията УроцизаученициИзберетеобучителизаяветеиндивидуалниуроцизаВасилиВашетодете ИзберетеобучениеОткрийтеподходящотозаВасобучениеотнад20предметавплатформата.Разгледайтеописаниетоисезапознайтесобучителя.УчетеонлайнПосететеурокаоткъдетоидаечрезнашатавиртуалнакласнастая.РезервирайтечасПроверетеграфиканаобучителя,акоотговарянаВашитенужди,можедазакупитеединурокилипакетотуроцизатоваобучение.СледетепрогресаПроследявайтепрогресанавашетодетевреалновреме. Вижповечезауроците ИнтеграцииПлатформатаеинтегриранас АдминПро/Л/МНЕИСПУОMicrosoftOffice365FacebookGoogleGSuiteОчаквайтеоще... 1800Уч.заведенияПотребителиОценкиРаздаденизначки КлиентиВижвсичкиклиенти ЦеновипакетибезДДС Вижценовитепакети КонтактснасЕл.поща:support@shkolo.comАдрес:София,ул.Любата15Тел.:+359999996995Националнателефонналиниязадеца116111ОбщиусловияЛичниданниСигурностБисквиткиЕкипНаградиКариери jQuery(document).ready(function(){jQuery("button[data-loading-text]").on("click",function(){vare=jQuery(this);e.button("loading"),setTimeout(function(){e.button("reset")},3e3)}),jQuery("#contactform").submit(function(){vare=jQuery(this).attr("action");returnjQuery("#messe").slideUp(750,function(){jQuery("#messe").hide(),jQuery.post(e,{name:jQuery("#name").val(),email:jQuery("#email").val(),subject:jQuery("#subject").val(),msg:jQuery("#msg").val()},function(e){document.getElementById("messe").innerHTML=e,jQuery("#messe").slideDown("slow"),jQuery("#submit").removeAttr("disabled"),null!=e.match("success")&&jQuery("#contactform").slideUp("slow")})}),!1}),jQuery("#register").submit(function(){vare=jQuery(this).attr("action");returnjQuery("#messe").slideUp(750,function(){jQuery("#messe").hide(),jQuery.post(e,{name:jQuery("#name").val(),email:jQuery("#email").val(),number:jQuery("#number").val()},function(e){document.getElementById("messe").innerHTML=e,jQuery("#messe").slideDown("slow"),jQuery("#submit").removeAttr("disabled"),null!=e.match("success")&&jQuery("#register").slideUp("slow")})}),!1})}); !function(e){functionr(){n=!1;for(varr=0,a=i.length;a>r;r++){varo=e(i[r]).filter(function(){returne(this).is(":appeared")});if(o.trigger("appear",[o]),t){varf=t.not(o);f.trigger("disappear",[f])}t=o}}vart,i=[],a=!1,n=!1,o={interval:250,force_process:!1},f=e(window);e.expr[":"].appeared=function(r){vart=e(r);if(!t.is(":visible"))return!1;vari=f.scrollLeft(),a=f.scrollTop(),n=t.offset(),o=n.left,p=n.top;returnp+t.height()>=a&&p-(t.data("appear-top-offset")||0)=i&&o-(t.data("appear-left-offset")||0) !function(e){"function"==typeofdefine&&define.amd?define(["jquery"],e):e(jQuery)}(function(e){functiont(t,o,n){vari=o.hash.slice(1),a=document.getElementById(i)||document.getElementsByName(i)[0];if(a){t&&t.preventDefault();varl=e(n.target);if(!(n.lock&&l.is(":animated")||n.onBefore&&n.onBefore(t,a,l)===!1)){if(n.stop&&l._scrollable().stop(!0),n.hash){varr=a.id===i?"id":"name",s=e("").attr(r,i).css({position:"absolute",top:e(window).scrollTop(),left:e(window).scrollLeft()});a[r]="",e("body").prepend(s),location.hash=o.hash,s.remove(),a[r]=i}l.scrollTo(a,n).trigger("notify.serialScroll",[a])}}}varo=location.href.replace(/#.*/,""),n=e.localScroll=function(t){e("body").localScroll(t)};returnn.defaults={duration:1e3,axis:"y",event:"click",stop:!0,target:window},e.fn.localScroll=function(i){functiona(){return!!this.href&&!!this.hash&&this.href.replace(this.hash,"")==o&&(!i.filter||e(this).is(i.filter))}returni=e.extend({},n.defaults,i),i.hash&&location.hash&&(i.target&&window.scrollTo(0,0),t(0,location,i)),i.lazy?this.on(i.event,"a,area",function(e){a.call(this)&&t(e,this,i)}):this.find("a,area").filter(a).bind(i.event,function(e){t(e,this,i)}).end().end()},n.hash=function(){},n}); !function(e){"function"==typeofdefine&&define.amd?define(["jquery"],e):e(jQuery)}(function(e){functiont(t){returne.isFunction(t)||"object"==typeoft?t:{top:t,left:t}}varn=e.scrollTo=function(t,n,o){returne(window).scrollTo(t,n,o)};returnn.defaults={axis:"xy",duration:parseFloat(e.fn.jquery)>=1.3?0:1,limit:!0},n.window=function(t){returne(window)._scrollable()},e.fn._scrollable=function(){returnthis.map(function(){vart=this,n=!t.nodeName||-1!=e.inArray(t.nodeName.toLowerCase(),["iframe","#document","html","body"]);if(!n)returnt;varo=(t.contentWindow||t).document||t.ownerDocument||t;return/webkit/i.test(nigator.userent)||"BackCompat"==o.compatMode?o.body:o.documentElement})},e.fn.scrollTo=function(o,r,i){return"object"==typeofr&&(i=r,r=0),"function"==typeofi&&(i={onAfter:i}),"max"==o&&(o=9e9),i=e.extend({},n.defaults,i),r=r||i.duraМинуточку...tion,i.queue=i.queue&&i.axis.length>1,i.queue&&(r/=2),i.offset=t(i.offset),i.over=t(i.over),this._scrollable().each(function(){functiona(e){u.animate(l,r,i.easing,e&&function(){e.call(this,c,i)})}if(null!=o){vars,f=this,u=e(f),c=o,l={},d=u.is("html,body");switch(typeofc){case"number":case"string":if(/^([+-]=?)?\d+(\.\d+)?(px|%)?$/.test(c)){c=t(c);break}if(c=d?e(c):e(c,this),!c.length)return;case"object":(c.is||c.style)&&(s=(c=e(c)).offset())}varm=e.isFunction(i.offset)&&i.offset(f,c)||i.offset;e.each(i.axis.split(""),function(e,t){varo="x"==t?"Left":"Top",r=o.toLowerCase(),h="scroll"+o,p=f[h],w=n.max(f,t);if(s)l[h]=s[r]+(d?0:p-u.offset()[r]),i.margin&&(l[h]-=parseInt(c.css("margin"+o))||0,l[h]-=parseInt(c.css("border"+o+"Width"))||0),l[h]+=m[r]||0,i.over[r]&&(l[h]+=c["x"==t?"width":"height"]()*i.over[r]);else{vary=c[r];l[h]=y.slice&&"%"==y.slice(-1)?parseFloat(y)/100*w:y}i.limit&&/^\d+$/.test(l[h])&&(l[h]=l[h] varfwForm={initAjaxSubmit:function(e){varМинуточку...e=jQuery.extend({selector:"form[data-fw-form-id]",ajaxUrl:"undefined"==typeofajaxurl?"wp-admin/admin-ajax.php":ajaxurl,loading:function(e,r){e.$form.css("position","relative"),e.$form.find(">.fw-form-loading").remove(),r&&e.$form.append('')},onErrors:function(e,a){r?fwForm.backend.showFlashMesses(fwForm.backend.renderFlashMesses({error:a.errors})):jQuery.each(a.errors,function(r,a){vars=e.$form.find('[name="'+r+'"]').last();a='{messe}'.replace("{messe}",a),s.length?s.parent().after(a):e.$form.prepend(a)})},hideErrors:function(e){e.$form.find(".form-error").remove()},onAjaxError:function(e,r){console.error(r.jqXHR,r.textStatus,r.errorThrown),alert("Ajaxerror(moredetailsinconsole)")},onSuccess:function(e,a){if(r)fwForm.backend.showFlashMesses(fwForm.backend.renderFlashMesses(a.flash_messes));else{vars=fwForm.frontend.renderFlashMesses(a.flash_messes);s.length||(s="Success"),e.$form.fadeOut(function(){e.$form.html(s).fadeIn()}),e.$form.on("submit",function(e){e.preventDefault(),e.stopPropation()})}}},e||{}),r="undefined"!=typeofadminpe&&jQuery(document.body).hasClass("wp-admin"),a=!1;jQuery(document.body).on("submit",e.selector,function(r){if(r.preventDefault(),a)returnvoidconsole.warn("Working...Tryainlater.");vars=jQuery(this);if(!s.is("form[data-fw-form-id]"))returnvoidconsole.error("ThisisnotaFW_Form");varn=s.find('input[type="submit"][name]:focus');n.length||(n=s.find('input[type="submit"][name][clicked]')),s.find('input[type="submit"][name][clicked]').removeAttr("clicked");varo={$form:s,$submitButton:n};e.hideErrors(o),e.loading(o,!0),a=!0,jQuery.ajax({type:"POST",url:e.ajaxUrl,data:s.serialize()+(n.length?"&"+n.attr("name")+"="+n.attr("value"):""),dataType:"json"}).done(function(r){a=!1,e.loading(o,!1),r.success?e.onSuccess(o,r.data):e.onErrors(o,r.data)}).fail(function(r,s,n){a=!1,e.loading(o,!1),e.onAjaxError(o,{jqXHR:r,textStatus:s,errorThrown:n})})})},backend:{showFlashMesses:function(e){for(varr=jQuery(".wraph2:first");r.next().is(".fw-flash-messes,.fw-flash-messe,.updated,.update-n,.error");)r.next().remove();r.after(''+e+""),jQuery(document.body).animate({scrollTop:0},300)},renderFlashMesses:function(e){varr=[],a=[],s="";returnjQuery.each(e,function(e,n){switch(a=[],e){case"error":s="error";break;case"warning":s="update-n";break;default:s="updated"}jQuery.each(n,function(e,r){a.push(''+r+"")}),a.length&&r.push(''+a.join('')+"")}),r.join("")}},frontend:{renderFlashMesses:function(e){varr=[],a=[];returnjQuery.each(e,function(e,s){a=[],jQuery.each(s,function(e,r){a.push(''+r+"")}),a.length&&r.push(''+a.join('')+"")}),r.join("")}}}; !function(e,t){"object"==typeofexports?module.exports=t(require("jquery")):"function"==typeofdefine&&define.amd?define(["jquery"],t):t(e.jQuery)}(this,function(e){vart=function(e,t){varn,a=document.createElement("canvas");e.appendChild(a),"undefined"!=typeofG_vmlCanvasManer&&G_vmlCanvasManer.initElement(a);vari=a.getContext("2d");a.width=a.height=t.size;varr=1;window.devicePixelRatio>1&&(r=window.devicePixelRatio,a.style.width=a.style.height=[t.size,"px"].join(""),a.width=a.height=t.size*r,i.scale(r,r)),i.translate(t.sizМинуточку...e/2,t.size/2),i.rotate((-.5+t.rotate/180)*Math.PI);varo=(t.size-t.lineWidth)/2;t.scaleColor&&t.scaleLength&&(o-=t.scaleLength+2),Date.now=Date.now||function(){return+newDate};vars=function(e,t,n){n=Math.min(Math.max(-1,n||0),1);vara=0>=n?!0:!1;i.beginPath(),i.arc(0,0,o,0,2*Math.PI*n,a),i.strokeStyle=e,i.lineWidth=t,i.stroke()},d=function(){vare,n;i.lineWidth=1,i.fillStyle=t.scaleColor,i.se();for(vara=24;a>0;--a)a%6===0?(n=t.scaleLength,e=0):(n=.6*t.scaleLength,e=t.scaleLength-n),i.fillRect(-t.size/2+e,0,n,1),i.rotate(Math.PI/12);i.restore()},u=function(){returnwindow.requestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||function(e){window.setTimeout(e,1e3/60)}}(),h=function(){t.scaleColor&&d(),t.trackColor&&s(t.trackColor,t.lineWidth,1)};this.getCanvas=function(){returna},this.getCtx=function(){returni},this.clear=function(){i.clearRect(t.size/-2,t.size/-2,t.size,t.size)},this.draw=function(e){t.scaleColor||t.trackColor?i.getImeData&&i.putImeData?n?i.putImeData(n,0,0):(h(),n=i.getImeData(0,0,t.size*r,t.size*r)):(this.clear(),h()):this.clear(),i.lineCap=t.lineCap;vara;a="function"==typeoft.barColor?t.barColor(e):t.barColor,s(a,t.lineWidth,e/100)}.bind(this),this.animate=function(e,n){vara=Date.now();t.onStart(e,n);vari=function(){varr=Math.min(Date.now()-a,t.animate.duration),o=t.easing(this,r,e,n-e,t.animate.duration);this.draw(o),t.onStep(e,n,o),r>=t.animate.duration?t.onStop(e,n):u(i)}.bind(this);u(i)}.bind(this)},n=function(e,n){vara={barColor:"#ef1e25",trackColor:"#f9f9f9",scaleColor:"#dfe0e0",scaleLength:5,lineCap:"round",lineWidth:3,size:110,rotate:0,animate:{duration:1e3,enabled:!0},easing:function(e,t,n,a,i){returnt/=i/2,1>t?a/2*t*t+n:-a/2*(--t*(t-2)-1)+n},onStart:function(){},onStep:function(){},onStop:function(){}};if("undefined"!=typeoft)a.renderer=t;else{if("undefined"==typeofSVGRenderer)thrownewError("PleaseloadeithertheSVG-ortheCanvasRenderer");a.renderer=SVGRenderer}vari={},r=0,o=function(){this.el=e,this.options=i;for(vartina)a.hasOwnProperty(t)&&(i[t]=n&&"undefined"!=typeofn[t]?n[t]:a[t],"function"==typeofi[t]&&(i[t]=i[t].bind(this)));i.easing="string"==typeofi.easing&&"undefined"!=typeofjQuery&&jQuery.isFunction(jQuery.easing[i.easing])?jQuery.easing[i.easing]:a.easing,"number"==typeofi.animate&&(i.animate={duration:i.animate,enabled:!0}),"boolean"!=typeofi.animate||i.animate||(i.animate={duration:1e3,enabled:i.animate}),this.renderer=newi.renderer(e,i),this.renderer.draw(r),e.dataset&&e.dataset.percent?this.update(parseFloat(e.dataset.percent)):e.getAttribute&&e.getAttribute("data-percent")&&this.update(parseFloat(e.getAttribute("data-percent")))}.bind(this);this.update=function(e){returne=parseFloat(e),i.animate.enabled?this.renderer.animate(r,e):this.renderer.draw(e),r=e,this}.bind(this),this.disableAnimation=function(){returni.animate.enabled=!1,this},this.enableAnimation=function(){returni.animate.enabled=!0,this},o()};e.fn.easyPieChart=function(t){returnthis.each(function(){vara;e.data(this,"easyPieChart")||(a=e.extend({},t,e(this).data()),e.data(this,"easyPieChart",newn(this,a)))})}}); (function(){vart,e,n,i,o,r=function(t,e){returnfunction(){returnt.apply(e,arguments)}},s=[].indexOf||function(t){for(vare=0,n=this.length;n>e;e++)if(einthis&&this[e]===t)returne;return-1};e=function(){functiont(){}returnt.prototype.extend=function(t,e){varn,i;for(nine)i=e[n],null==t[n]&&(t[n]=i);returnt},t.prototype.isMobile=function(t){return/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|OperaMini/i.test(t)},t.prototype.addEvent=function(t,e,n){returnnull!=t.addEventListener?t.addEventListener(e,n,!1):null!=t.attachEvent?t.attachEvent("on"+e,n):t[e]=n},t.prototype.removeEvent=function(t,e,n){returnnull!=t.removeEventListener?t.removeEventListener(e,n,!1):null!=t.detachEvent?t.detachEvent("on"+e,n):deletet[e]},t.prototype.innerHeight=function(){return"innerHeight"inwindow?window.innerHeight:document.documentElement.clientHeight},t}(),n=this.WeakMap||this.MozWeakMap||(n=function(){functiont(){this.keys=[],this.values=[]}returnt.prototype.get=function(t){vare,n,i,o,r;for(r=this.keys,e=i=0,o=r.length;o>i;e=++i)if(n=r[e],n===t)returnthis.values[e]},t.prototype.set=function(t,e){varn,i,o,r,s;for(s=this.keys,n=o=0,r=s.length;r>o;n=++o)if(i=s[n],i===t)returnvoid(this.values[n]=e);returnthis.keys.push(t),this.values.push(e)},t}()),t=this.MutationObserver||this.WebkitMutationObserver||this.MozMutationObserver||(t=function(){functiont(){"undefined"!=typeofconsole&&null!==console&&console.warn("MutationObserverisnotsupportedbyyourbrowser."),"undefined"!=typeofconsole&&null!==console&&console.warn("WOW.jscannotdetectdommutations,pleasecall.sync()afterloadingnewcontent.")}returnt.notSupported=!0,t.prototype.observe=function(){},t}()),i=this.getComputedStyle||function(t){returnthis.getPropertyValue=function(e){varn;return"float"===e&&(e="styleFloat"),o.test(e)&&e.replace(o,function(t,e){returne.toUpperCase()}),(null!=(n=t.currentStyle)?n[e]:void0)||null},this},o=/(\-([a-z]){1})/g,this.WOW=function(){functiono(t){null==t&&(t={}),this.scrollCallback=r(this.scrollCallback,this),this.scrollHandler=r(this.scrollHandler,this),this.start=r(this.start,this),this.scrolled=!0,this.config=this.util().extend(t,this.defaults),this.animationNameCache=newn}returno.prototype.defaults={boxClass:"wow",animateClass:"animated",offset:0,mobile:!0,live:!0},o.prototype.init=function(){vart;returnthis.element=window.document.documentElement,"interactive"===(t=document.readyState)||"complete"===t?this.start():this.util().addEvent(document,"DOMContentLoaded",this.start),this.finished=[]},o.prototype.start=function(){vare,n,i,o;if(this.stopped=!1,this.boxes=function(){vart,n,i,o;for(i=this.element.querySelectorAll("."+this.config.boxClass),o=[],t=0,n=i.length;n>t;t++)e=i[t],o.push(e);returno}.call(this),this.all=function(){vart,n,i,o;for(i=this.boxes,o=[],t=0,n=i.length;n>t;t++)e=i[t],o.push(e);returno}.call(this),this.boxes.length)if(this.disabled())this.resetStyle();else{for(o=this.boxes,n=0,i=o.length;i>n;n++)e=o[n],this.applyStyle(e,!0);this.util().addEvent(window,"scroll",this.scrollHandler),this.util().addEvent(window,"resize",this.scrollHandler),this.interval=setInterval(this.scrollCallback,50)}returnthis.config.live?newt(function(t){returnfunction(e){varn,i,o,r,s;for(s=[],o=0,r=e.length;r>o;o++)i=e[o],s.push(function(){vart,e,o,r;for(o=i.addedNodes||[],r=[],t=0,e=o.length;e>t;t++)n=o[t],r.push(this.doSync(n));returnr}.call(t));returns}}(this)).observe(document.body,{childList:!0,subtree:!0}):void0},o.prototype.stop=function(){returnthis.stopped=!0,this.util().removeEvent(window,"scroll",this.scrollHandler),this.util().removeEvent(window,"resize",this.scrollHandler),null!=this.interval?clearInterval(this.interval):void0},o.prototype.sync=function(){returnt.notSupported?this.doSync(this.element):void0},o.prototype.doSync=function(t){vare,n,i,o,r;if(null==t&&(t=this.element),1===t.nodeType){for(t=t.parentNode||t,o=t.querySelectorAll("."+this.config.boxClass),r=[],n=0,i=o.length;i>n;n++)e=o[n],s.call(this.all,e)e;e++)t=i[e],o.push(t.style.visibility="visible");returno},o.prototype.customStyle=function(t,e,n,i,o){returne&&this.cacheAnimationName(t),t.style.visibility=e?"hidden":"visible",n&&this.vendorSet(t.style,{animationDuration:n}),i&&this.vendorSet(t.style,{animationDelay:i}),o&&this.vendorSet(t.style,{animationIterationCount:o}),this.vendorSet(t.style,{animationName:e?"none":this.cachedAnimationName(t)}),t},o.prototype.vendors=["moz","webkit"],o.prototype.vendorSet=function(t,e){varn,i,o,r;r=[];for(nine)i=e[n],t[""+n]=i,r.push(function(){vare,r,s,l;for(s=this.vendors,l=[],e=0,r=s.length;r>e;e++)o=s[e],l.push(t[""+o+n.charAt(0).toUpperCase()+n.substr(1)]=i);returnl}.call(this));returnr},o.prototype.vendorCSS=function(t,e){varn,o,r,s,l,a;for(o=i(t),n=o.getPropertyCSSValue(e),a=this.vendors,s=0,l=a.length;l>s;s++)r=a[s],n=n||o.getPropertyCSSValue("-"+r+"-"+e);returnn},o.prototype.animationName=function(t){vare;try{e=this.vendorCSS(t,"animation-name").cssText}catch(n){e=i(t).getPropertyValue("animation-name")}return"none"===e?"":e},o.prototype.cacheAnimationName=function(t){returnthis.animationNameCache.set(t,this.animationName(t))},o.prototype.cachedAnimationName=function(t){returnthis.animationNameCache.get(t)},o.prototype.scrollHandler=function(){returnthis.scrolled=!0},o.prototype.scrollCallback=function(){vart;return!this.scrolled||(this.scrolled=!1,this.boxes=function(){vare,n,i,o;for(i=this.boxes,o=[],e=0,n=i.length;n>e;e++)t=i[e],t&&(this.isVisible(t)?this.show(t):o.push(t));returno}.call(this),this.boxes.length||this.config.live)?void0:this.stop()},o.prototype.offsetTop=function(t){for(vare;void0===t.offsetTop;)t=t.parentNode;for(e=t.offsetTop;t=t.offsetParent;)e+=t.offsetTop;returne},o.prototype.isVisible=function(t){vare,n,i,o,r;returnn=t.getAttribute("data-wow-offset")||this.config.offset,r=window.peYOffset,o=r+Math.min(this.element.clientHeight,this.util().innerHeight())-n,i=this.offsetTop(t),e=i+t.clientHeight,o>=i&&e>=r},o.prototype.util=function(){returnnull!=this._util?this._util:this._util=newe},o.prototype.disabled=function(){return!this.config.mobile&&this.util().isMobile(nigator.userent)},o}()}).call(this); (function(){vart=[].indexOf||function(t){for(vare=0,n=this.length;n>e;e++)if(einthis&&this[e]===t)returne;return-1},e=[].slice;!function(t,e){return"function"==typeofdefine&&define.amd?define("waypoints",["jquery"],function(n){returne(n,t)}):e(t.jQuery,t)}(window,function(n,r){varo,i,l,s,c,u,a,f,h,d,p,v,y,w,g,m;returno=n(r),f=t.call(r,"ontouchstart")>=0,s={horizontal:{},vertical:{}},c=1,a={},u="waypoints-context-id",p="resize.waypoints",v="scroll.waypoints",y=1,w="waypoints-waypoint-ids",g="waypoint",m="waypoints",i=function(){functiont(t){vare=this;this.$element=t,this.element=t[0],this.didResize=!1,this.didScroll=!1,this.id="context"+c++,this.oldScroll={x:t.scrollLeft(),y:t.scrollTop()},this.waypoints={horizontal:{},vertical:{}},this.element[u]=this.id,a[this.id]=this,t.bind(v,function(){vart;returne.didScroll||f?void0:(e.didScroll=!0,t=function(){returne.doScroll(),e.didScroll=!1},r.setTimeout(t,n[m].settings.scrollThrottle))}),t.bind(p,function(){vart;returne.didResize?void0:(e.didResize=!0,t=function(){returnn[m]("refresh"),e.didResize=!1},r.setTimeout(t,n[m].settings.resizeThrottle))})}returnt.prototype.doScroll=function(){vart,e=this;returnt={horizontal:{newScroll:this.$element.scrollLeft(),oldScroll:this.oldScroll.x,forward:"right",backward:"left"},vertical:{newScroll:this.$element.scrollTop(),oldScroll:this.oldScroll.y,forward:"down",backward:"up"}},!f||t.vertical.oldScroll&&t.vertical.newScroll||n[m]("refresh"),n.each(t,function(t,r){varo,i,l;returnl=[],i=r.newScroll>r.oldScroll,o=i?r.forward:r.backward,n.each(e.waypoints[t],function(t,e){varn,o;returnr.oldScroll jQuery(".btn.btn-default.download-btn.btn-lg").click(function(){ jQuery('html,body').animate({ scrollTop:jQuery("#sectionid-12").offset().top },1000); returnfalse; });

Сайт:Минуточку...Отчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт