DataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
DataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
  • Адрес веб-сайта:datalex.am
  • IP-адрес сервера:212.34.241.140
  • Описание сайта:

доменное имя:datalex.amОценка

о 500~20000

доменное имя:datalex.amпоток

287

доменное имя:datalex.amХорошо или плохо

Грубое будущее. Страдания от пыток Свирепые

интернет сайт:DataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳВес

3

интернет сайт:DataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳIP

212.34.241.140

интернет сайт:DataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳсодержание

DataLexԴԱՏԱԿԱՆՏԵՂԵDataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԿԱՏՎԱԿԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳ varBARL=BARL||{};BARL.APP_NAME="AppHome";BARL.APP_PE="default";BARL.MODULE_PARAMS={"MENU":{"parentModuleID":"ROOT","moduleID":"MENU","viewID":"m-e-n-u","currIndex":0,"identName":null,"hasError":false,"useScrollToErrorField":true},"ModFooter":{"parentModuleID":"ROOT","moduleID":"ModFooter","viewID":"mod-footer","currIndex":0,"identName":null,"hasError":false,"useScrollToErrorField":true},"ModDesktopNbarHeader":{"parentModuleID":"ROOT","moduleID":"ModDesktopNbarHeader","viewID":"mod-desktop-nbar-header","currIndex":0,"identName":null,"hasError":false,"useScrollToErrorField":true},"ModHome":{"parentMDataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳoduleID":"ROOT","moduleID":"ModHome","viewID":"mod-home","currIndex":0,"identName":null,"hasError":false,"useScrollToErrorField":true},"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModUserProfile":{"parentModuleID":"ModDesktopNbarHeader","moduleID":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModUserProfile","viewID":"desktop-pe-desktop-header-mod-user-profile","currIndex":0,"identName":null,"hasError":false,"useScrollToErrorField":true},"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModLang":{"parentModuleID":"ModDesktopNbarHeader","moduleID":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModLang","viewID":"desktop-pe-desktop-header-mod-lang","currIndex":0,"identName":null,"hasError":false,"useScrollToErrorField":true}};BARL.ModuleManer.addSetToHierarchy([{"parentID":"ROOT","id":"MENU","typeName":"DesktopPe\/ModMenu","jsParams":{"viewID":"#m-e-n-u"}},{"parentID":"ROOT","id":"ModFooter","typeName":"DesktopPe\/ModFooter","jsParams":{"viewID":"#mod-footer"}},{"parentID":"ROOT","id":"ModDesktopNbarHeader","typeName":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModDesktopNbarHeader","jsParams":{"viewID":"#mod-desktop-nbar-header"}},{"parentID":"ROOT","id":"ModHome","typeName":"ModHome","jsParams":{"viewID":"#mod-home"}},{"parentID":"ModDesktopNbarHeader","id":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModUserProfile","typeName":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModUserProfile","jsParams":{"viewID":"#desktop-pe-desktop-header-mod-user-profile"}},{"parentID":"ModDesktopNbarHeader","id":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModLang","typeName":"DesktopPe\/DesktopHeader\/ModLang","jsParams":{"viewID":"#desktop-pe-desktop-header-mod-lang","currUrl":"http:\/\/datalex.am\/?app=AppHome&pe=default"}}]); Русский English Գլխավորէջ|Հետադարձկապ|ՀետևեքդիմումիընթացքինTogglenigationԴատականգործերիորոնումՆիստերիժամանակացույցՎճռաբեկդատարանինախադեպայինորոշումներիշտեմարանՀՀօրենքներիորոնումՄԻԵԴգործերիորոնումԽելացիորոնումԻնֆոգրաֆիկաՆմանատիպգործերիորոնում ՆմանատիպգործերիորոնումՈրոշակիգործոններովիրար նմանդատականգործերի ընթացքիևդատականորոշումներիմասինտեղեկատվությանորոնման հնարավորություն:ԴատաԼեքսհանրայինտեղեկատվականկրպակՙԴատաԼեքս՚-ըէլեկտրոնայինկառավարմանևտեղեկություններիտրամադրմանհանրայինտեղեկատվականհամակարգէ,որըհնարավորությունէտալիսիրականռեժիմումստանալտեղեկություններբոլորդատարաններումքննվողգործերիմասինևտրամադրումէմիշարքայլծառայություններ: ԴատականԳործերիՈրոնում Գործերիորոնումըստտարատեսակգործոնների,ինչպիսիքեն`դատականգործիտիպ,համար,դատարանիանուն,դատավորիանուն,հայցվորիանուն,պատասխանողիանուն,դիմմանամսաթիվ,դատականգործիառարկա,դատարանիորոշմանամսաթիվ,հոդված,ևայլն:ՈրոնմանարդյունքումտրամադրվումէգործիընթացքիևդատարանիկայացրածվճռիմասինմանրամասնտDataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳեղեկատվություն: ԷլեկտրոնայինհայցադիմումներԷլեկտորնայինհայցադիմումներիհամակարգ` 24/7սկզբունքով գործող առցանց ծառայություն: ԴԱՏԱԿԱՆՆԻՍՏԵՐԻԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ Դատականնիստերիանցկացմանամսաթվի,ժամիևվայրիմասինտվյալներիտրամադրում,որըներառումէդատավորի,դատականգործիկողմերիվերաբերյալտեղեկատվություն: ԴիմումներիառցանցուղարկումԴիմումներիառցանցուղարկում ՙԴԱՏԱԼԵՔՍ՚հանրայինտեղեկատվականհամակարգըմշակվելէՙԴատաիրավականբարեփոխումներ՚ծրագրիշրջանակներում:կարդալավելին ՀամակարգիմշակմանըֆինանսականևտեխնիակականօժանդակությունենցուցաբերելՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎՐՈՊԱԿԱՆՄԻՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆԲԱՆԿԸԵՎՐՈՊԱՅԻԽՈՐՀՈՒՐԴ window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-2-1');try{ varpeTracker=_gat._getTracker("UA--1"); peTracker._trackPeview();}catch(err){}

Сайт:DataLex ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт