ASUE

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
ASUE
  • Адрес веб-сайта:asue.am
  • IP-адрес сервера:109.75.34.113
  • Описание сайта:

доменное имя:asue.amОценка

о 5000~500000

доменное имя:asue.amпоток

388

доменное имя:asue.amХорошо или плохо

Благоприятный талант. Авторитетный Джи

интернет сайт:ASUEВес

1

интернет сайт:ASUEIP

109.75.34.113

интернет сайт:ASUEсодержание

ASUE TogglenigationՀայEngРусՇրջանավարտՄերնվաճումներըՀՊՏՀՄերմասինԿառավարմանմարմիններՌեկտորԿառուցվածքՀՊՏՀքոլեջՓաստաթղթերԱշխատանքՀՊՏՀ-ումՀաճախտրվողհարցերՄերնվաճումներըՀետադարձկապՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԿառավարմանֆակուլտետՏնտեսությանկարգավորմանևմիջազգայինտնտեսականհարաբերություններիֆակուլտետՖինանսականֆակուլտետՄարքեթինգիևբիզնեսիկազմակերպման‎‎ֆակուլտետՀաշվապահականհաշվառմանեվաուդիտիֆակուլտետԻնֆորմատիկայիևվիճակագրությանֆակուլտետԱմբիոններԴասացուցակԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳիտականգործունեությունըՀՊՏՀ-ումԲացգիտությունՄարդկայինռեսուրսներիկառավարմանռազմավարությունհետազոտողներիհամարԳիտականհրապարակումներ«ԲանբերՀՊՏՀ»գիտականհանդես«Երիտասարդգիտնական»պարբերականՀետբուհականկրթությունՄասնագիտականխորհուրդՄԵԴԻԱՆորություններ,ՀայտարարություններՀՊՏՀ-նFacebook-ումՀՊՏՀ-նLinkedin-ումՀՊՏՀ-նInstram-ումՀՊՏՀբլոգՀՊՏՀ-նYoutube-ում,Տեսադարան«Տնտեսագետ»ամսագիրԶԼՄ-ներըՀՊՏՀ-իմասինՆախագծերՀղումներՈՒՍԱՆՈՂԴասացուցակներ,քննագրաֆիկներՈւսումնականգործընթացԱվարտականկուրսերիուսանողներինՈւսմանվարձեր,զեղչեր,կրթաթոշակՈւսանողիուղեցույցԱշխատանքևփորձառություն«Տնտեսագետ»մարզաառողջարանՀՊՏՀմարզադահլիճներըևհրաձգարանՈւսանողականխորհուրդԴԻՄՈՐԴՀՊՏՀընդունելություն2022-2023ՀայEngРусՀՊՏՀՄերմասինԿառավարմանմարմիններՌեկտորԿառուցվածքՀՊՏՀքոլեջՓաստաթղթերԱշխատանքՀՊՏՀ-ումՀաճախտրվողհարցերՄերնվաճումներըՀետադարձկապՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԿառավարմանֆակուլտետՏնտեսությանկարգավորմանևմիջազգայինտնտեսականհարաբերություններիֆակուլտետՖինանսականֆակուլտետՄարքեթինգիևբիզնեսիկազմակերպման‎‎ֆակուլտետՀաշվապահականհաշվառմանեվաուդիտիֆակուլտետԻնֆորմատիկայիևվիճակագրությանֆակուլտետԱմբիոններԴասացուցակԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԳիտականգործունեությունըՀՊՏՀ-ումԲացգիտությունՄարդկայինռեսուրսներիկառավարմանռազմավարությունհետազոտողներիհամարԳիտականհրապարակումներ«ԲանբերՀՊՏՀ»գիտականհանդես«Երիտասարդգիտնական»պարբերականՀետբուհականկրթությունՄասնագիտականխորհուրդՄԵԴԻԱՆորություններ,ՀայտարարություններՀՊՏՀ-նFacebook-ումՀՊՏՀ-նLinkedin-ումՀՊՏՀ-նInstram-ումՀՊՏՀբլոգՀՊՏՀ-նYoutube-ում,Տեսադարան«Տնտեսագետ»ամսագիրԶԼՄ-ներըՀՊՏՀ-իմասինՆախագծերՀղումներՈՒՍԱՆՈՂԴասացուցակներ,քննագրաֆիկներՈւսումնականգործընթացԱվարտականկուրսերիուսանողներինՈւսմանվարձեր,զեղչեր,կրթաթոշակՈւսանողիուղեցույցԱշխատանքևփորձառություն«Տնտեսագետ»մարզաառողջարանՀՊՏՀմարզադահլիճներըևհրաձգարանՈւսանողականխորհուրդԴԻՄՈՐԴՀՊՏՀընդունելություն2022-2023ՄիջազգայինվարկանշավորումԿարդալավելինՀՊՏՀ-ումգործումէուսանողականնպաստի,պետականևանվանականկրթաթոշակներիհատկացմանկանոնակարգԿարդալավելինՀՊՏՀշրջանավարտներիցանցինմիանալուհամարգրանցվեքհամալսարանիկայքումԿարդալավելինՄերհամալսարաննակտիվորեններգրավվածէ«Էրազմուս+»-իծրագրերումԿարդալավելին ԱՄԲԵՐԴ«Ամբերդը»հանդեսէգալիսորպեսհամալսարանականգիտությանզարգացմանարդիականհամակարգԿարդալավելինԳրադարանԿրթականգործընթացներինհամաքայլ՝ՀՊՏՀգրադարաննառաջարկումէնորբովանդակությունևտեխնիկականլուծումներԿարդալավելինՄիջազգայինծրագրերՀՊՏՀարդիականացմանումիջազգայինգործունեությանաշխուժացմանգործընթացիհամատեքստում2013թ.ստեղծվելէմիջազգայինծրագրերիկենտրոնԿարդալավելինԴասընթացներՎերապատրաստմանծրագրեր,դասընթացներ,ուսանողականնախագծեր՝ուղղվածոչմիայնՀՊՏՀ-ականներին,այլևլայնհանրությանըԿարդալավելինԲակալավրիատԿրթականծրագրեր,ուսմանվարձեր,ընդունելությանգործընթացիմանրամասներՄագիստրատուրաԿրթականծրագրեր,ուսմանվարձեր,ընդունելությանգործընթացիմանրամասներՀՊՏՀբլոգՀՊՏՀբլոգ.ազատհարթակ,որտեղյուրաքանչյուրըկարողէդառնալհեղինակChangeLabChangeLab.ՓոփոխություններիԼԱԲMINERVAMINERVA.Հետազոտություններիկառավարմանև«բացգիտության»կարողություններիզարգացումըՄոլդովայիևՀայաստանիբուհերումeDroneeDrone.ԱնօդաչութռչողսարքերիտեխնոլոգիաներիկիրառմանկարողություններիզարգացմանհնարավորություններիընդլայնումՆորություններ Հայտարարություններ ՖակուլտետներԿառավարմանֆակուլտետՀայաստանիպետականտնտեսագիտականհամալսարանիկառավարմանֆակուլտետըձևավորվելէ1979թվականին`ճյուղայինտնտեսագիտությանֆակուլտետիհենքիվրաԿարդալավելինՏնտեսությանկարգավորմանևմիջազգայինտնտեսականհարաբերություններիֆակուլտետՏնտեսությանկարգավորմանևմիջազգայինտնտեսականհարաբերություններիֆակուլտետը(նախկինում`պլանատնտեսագիտական,այնուհետ`ընդհանուրտնտեսագիտության)գործումէհամալսարանիհիմնադրմանտարվանից՝1975թվականիցԿարդալավելASUEինՖինանսականֆակուլտետՖինանսականֆակուլտետըՀՊՏՀկառուցվածքայինստորաբաժանումէ,որնիրականացնումէբարձրագույնմասնագիտականկրթություն՝ֆինանսներ,այդթվումբակալավրիատումըստմասնագիտացումներիԿարդալավելինՄարքեթինգիևբիզնեսիկազմակերպման‎‎ֆակուլտետՄարքեթինգիևբիզնեսիկազմակերպմանֆակուլտետըՀՊՏՀամենահինկառուցվածքայինստորաբաժանումներիցէ,որըձևավորվելէ1975թվականինԿարդալավելինԻնֆորմատիկայիևվիճակագրությանֆակուլտետԻնֆորմատիկայիևվիճակASUEագրությանֆակուլտետումուսուցումըկազմակերպվումէառկաևհեռակաձևերով:ԿարդալավելինՀաշվապահականհաշվառմանեվաուդիտիֆակուլտետՀայաստանիպետականտնտեսագիտականհամալսարանիհաշվապահականհաշվառմանևաուդիտիֆակուլտետըձևավորվելէ2011թվականին`ֆինանսականֆակուլտետիվերակազմավորմանարդյունքում:ԿարդալավելինՍտացեքՀՊՏՀվերջիննորություններըձերէլեկտրոնայինփոստինԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵԼՀեռախոսագիրքՀայաստանիՀանրապետությունք.Երևան,0025Նալբանդյան128Հեռ.`(+)521720Ֆաքս`(+)528864Էլ.հասցե`info@asue.amԲASUEոլորիրավունքներըպաշտպանվածեն©2012-2022ՀՊՏՀwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-7-1');varpeTitle="";varpeUrl="asue.am/am";varlangId=1;varlang="am";$('body').materialScrollTop();

Сайт:ASUEОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт