Монгол Улсын Сангийн яам

  • 2022-01-06Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Монгол Улсын Сангийн яам
  • Адрес веб-сайта:www.mof.gov.mn
  • IP-адрес сервера:64.119.29.72
  • Описание сайта:Монгол Улсын Сангийн яам, Ministry of Finance Mongolia

доменное имя:www.mof.gov.mnОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.mof.gov.mnпоток

65

доменное имя:www.mof.gov.mnХорошо или плохо

Все идет хорошо. Богатый и благородный Джи

интернет сайт:Монгол Улсын Сангийн яамВес

1

интернет сайт:Монгол Улсын Сангийн яамIP

64.119.29.72

интернет сайт:Монгол Улсын Сангийн яамсодержание

МонголУлсынСангийняам ENMNA-AA+САНГИЙНЯАМИргэдийнтөсөвГарынавлагаХолбообарихСайтынбүтэц11-11ТӨВНүүрСангийняамнытухайУдирдлагаСангийнсайдСангийндэдсайдТөрийннарийнбичгийндаргаЗахиргааХүнийнөөцЁсзүйнзөвлөлБүтэц,зохионбайгуулалтЯамныбүтэцЗорилго,зорилтТүүхТүүхэнзамналҮеүеийнсайднарБодлого,чиглэлТөрийнсанУлсынтөсвийннийторлогоУлсынтөсвийнурсгалсанхүүжилтУлсынтөсвийнхМонгол Улсын Сангийн яамөрөнгөоруулалтТөсөвТөсвийнүрдүнгийнүзүүлэлтТөсвийнхуваарьЗахзээлийнүнийнмэдээлэлТөсвийнудирдамжМакроэдийнзасагЭдийнзасгийнтоймЭдийнзасгийнхэтийнтөлөвОлонулсынхамтынажиллагааОлонулсынбанк,санхүүгийнбайгууллагаХоёрталтхамтынажиллагааБМонгол Улсын Сангийн яамүснутгийнхамтынажиллагааМэдээ,мэдээлэлХуульэрхзүйнактНийтээрдагажмөрдөхтушаалСайдынтушаалЁсзүйнэрхзүйнактуудИлтодОроннутгийнААНОАТТендерХудалданавахажиллагаанытөлөвлөгөөТендерийнурилгаТендерийнүрдүнХаржагсаалтТендерийнгомдол,шийдвэрлэлтҮнэтцаасныарилжааҮнэтцаасныхуваарьҮнэтцааснымэдэгдэлҮнэтцаасныүрдүнТусгайзөвшөөрөлАудитТатварынмэргэшсэнзөвлөхХөрөнгийнүнэлгээСугалааҮнэтцаасГаалийнзуучлагчНягтланбодохбүртгэлНББ-ийнпрограммхангамжГэрээгээрчигүүрэггүйцэтгэжбайгааТББ-ийнмэдээлэлНягтланбодохбүртгэл,аудитынстандартынхорооЗасгийнгазрынөрийнмэдээлэлЗасгийнгазрынөрийнмэдээлэлХүнийнөөцТөсвийнсанхүүгийнудирдлагынилтод,үрашигтайбайдалтөсөлХудалданавахажиллагааЗөвлөхүйлчилгээЧадавхбэхжүүлэхШударгаёсхөгжилдэвшилд110Мэдээ,мэдээлэлӨргөдөл,гомдлыгтайланСтандартКовид-19Шилэнданс//1) { categories=newArray(); } spaceString=eval("/!-!/g"); with(theSearchForm.elements['cat_id[]']) { for(i=length-1;i>=firstcategory;i--) options[i]=null; for(i=firstcategory;i ТөрөлсонгохAnyChannel11-11ТӨВ12121212.mnArticleBlogContactDepartmentDiscussionDownloadDownload_guideHistoryIndexbudgetLegacyMinisterSlideStatictextTotalbudgetВидеомэдээлэлУулзалтАнгилалсонгохБүгдХэзээнийхболохБүгдӨнөөдөрСүүлийн7хоног1сар3сар6сар1жилХайхОнцлохмэдээ2022.07.26ЛЮКСЕМБУРГИЙНИХГҮНТУЛСЫНХӨГЖЛИЙНХАМТЫНАЖИЛЛАГАА,ХҮМҮҮНЛЭГИЙНСАЙДБӨГӨӨДЭДИЙНЗАСГИЙНСАЙДФРАНЗФАЁМОНГОЛУЛСАДАЙЛЧИЛЖБАЙНАСангийнсайдБ.ЖавхланХөгжлийнбанкиндажиллалаа...2022.07.21Хөрөнгийнүнэлгээнийтухайхууль/шинэчилсэннайруулга/-ийгУлсынИхХурлаасхэлэлцэнбаталлаа...2022.06.17Төрийнболонороннутгийнөмчийнхөрөнгөөрбараа,ажил,үйлчилгээхудалданавахтухайхуульднэмэлт, өөрчлөлторуулахтухайхуулийнтөслийг УлсынИхХурлаасхэлэлцэнбаталлаа...2022.06.10БүгдийгхарахМэдээмэдээлэл#style-4::-webkit-scrollbar-track{-webkit-box-shadow:inset006pxrgba(0,0,0,0.3);background-color:#F5F5F5;}#style-4::-webkit-scrollbar{width:10px;background-color:#F5F5F5;}#style-4::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#4c66ad;border:1pxsolid#5370c0;}”УЛСЫНСАЛБАРЫНДОТООДАУДИТОР” сэтгүүлийнанхныдугаар...2021.06.11“ЛЮКСЕМБУРГИЙНИХГҮНТУЛСЫНЗАСГИЙНГАЗРЫНБУЦАЛТГҮЙТУСЛАМЖААРМОНГОЛУЛСЫНЭРҮҮЛМЭНДИЙНСАЛБАРТХЭРЭГЖИЖБУЙТӨСЛИЙГ2027ОНХҮРТЭЛҮРГЭЛЖЛҮҮЛНЭ...2022.07.26ЗЭЭЛЖИХЗЭРЭГЛЭЛТОГТООГЧСТАНДАРТЭНДПҮҮРСАГЕНТЛАГМОНГОЛУЛСЫНЗЭЭЛЖИХЗЭРЭГЛЭЛИЙГ“B,ТОГТВОРТОЙ”ХЭВЭЭРҮЛДЭЭЛЭЭ...2022.07.25Тендерийнжишигбаримтбичгүүдийнтухай...2022.07.01“MOF”МЕНТОРШИПХӨТӨЛБӨРЭХЭЛЛЭЭ...2022.06.15Дотоодалбантомилолтынтарифшинэчлэгдлээ...2022.06.07Хөрөнгийнүнэлгээнийтухайхуулийншинэчилсэннайруулгын төслийнанхныхэлэлцүүлгийгхийлээ...2022.06.07Төр,хувийнхэвшлийнтүншлэлийнтухайхуулийнтөслийгхэлэлцэхэсэхасуудлыгхэлэлцлээ....2022.06.038220;ЁСЗҮЙНЗӨВЛӨЛИЙГБЭХЖҮҮЛЭХНЬ”СЭДЭВТХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГЗОХИОНБАЙГУУЛЛАА...2022.05.26“Эрүүлмэндийнсалбарынсанхүүжилтийгсайжруулах”төсөламжилттайхэрэгжлээ...2022.04.28ҮНИЙНСАНАЛАВАХУРИЛГА...2022.04.18 “ОРОННУТГИЙНХӨГЖЛИЙНСАН”-ДИРГЭДИЙНСАНАЛЫГЦАХИМААРАВАХГАРУТАСНЫАППЛИКЕЙШННЭВТҮҮЛЛЭЭ...2022.04.18ТӨСВИЙНЕРӨНХИЙЛӨНЗАХИРАГЧНАРЫН2021ОНЫ ХУДАЛДАНАВАХАЖИЛЛАГААНЫХЭРЭГЖИЛТЭД ҮНЭЛГЭЭХИЙСЭНТУХАЙТАЙЛАН...2022.04.15Төрийнболонороннутгийнөмчийнхөрөнгөөрбараа,ажил,үйлчилгээхудалданавахтухайхуульднэмэлт,өөрчлөлторуулахтухайхуулийнтөслийнхэлэлцэхэсэхийгхэлэлцлээ...2022.04.14СангийнсайдБ.ЖавхланКанадынгадаадхарилцааныяамныХойдазихариуцсангазрынзахиралВелдонЭпптойуулзалтхийлээ...2022.03.31Авлигадүгүйгэжхэлье.Тачбаснэгдээрэй...2022.03.31Сангийняам8220;Харилцанхүндэтгэе8221;аянднэгдлээ...2022.03.25ОУВС-ЫНТЕХНИКТУСЛАЛЦААНЫБАГТАЙСАНГИЙНСАЙДСАНАЛСОЛИЛЦЛОО...2022.03.15САНХҮҮГИЙНТОГТВОРТОЙБАЙДЛЫНЗӨВЛӨЛИЙНЗӨВЛӨМЖ...2022.03.02“НЭГЕВРОПНЭГБАГИЙНХӨРӨНГӨОРУУЛАЛТУУД” АРГАХЭМЖЭЭНДОРОЛЦЛОО...2022.03.01БүгдийгхарахМонголУлсынтөсөвДэлгэрэнгүйГадаадынзээлтусламжаархэрэгжүүлэхтөсөлДэлгэрэнгүйОНЫУЛСЫНТӨСВИЙНТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭНОРЛОГОтэрбум₮/гүйцэтгэлээр/ 2022 202120202019 20182017СараарӨссөндүнгээрДэлгэрэнгүйОНЫУЛСЫНТӨСВИЙННИЙТЗАРДАЛтэрбум₮/гүйцэтгэлээр/ 2022 20212020 201920182017СараарӨссөндүнгээрДэлгэрэнгүйОНЫУЛСЫНТӨСВИЙНХӨРӨНГӨОРУУЛАЛТтэрбум₮/гүйцэтгэлээр/ 2022 20212020 2019 20182017СараарӨссөндүнгээрДэлгэрэнгүйХуулийнтөслүүдСаналаваххугацаа2022/02/18-МНБ-ынэрхолгохболонсунгахшалгалтынжурмынтөсөлЦаашүзэхСаналаваххугацаа2022/02/14-Сангийнсайдын8220;Аудитынүйлчилгээнийтөлбөрийнжишигүнэтогтоохтухай8221;тушаалынтөсөлЦаашүзэхСаналаваххугацаа2022/01/13-Хотыналбантатварынтухайхуулийнтөсөлдсаналавчбайна.ЦаашүзэхСаналаваххугацаа2022/01/11-Шилэнданснытухайхуулийншинэчилсэннайруулгынтөсөлдсаналавчбайна.ЦаашүзэхБүгдийгхарахХуульэрхзүйнактНийтээрдагажмөрдөхтушаалСайдынтушаалЁсзүйнэрхзүйнактуудНэрТушаалдугаарБатлагдсаногнооБаталсанТушаалЖурамшинэчлэнбатлахтухай752020.04.02СангийнсайдPdfДүрэм,журамбатлахтухай2742019.07.03Ерөнхийсайд,СангийнсайдPdfЖурамбатлахтухай/Иргэнийшийдвэргүйцэтгэхажиллагаанызардлыгтодорхойлох,зарцуулах,төлбөравагчидбуцаанолгохжурам/A/107/1322018.06.06Сангийнсайд,Хуульзүй,дотоодхэргийнсайдPdfТушаалхүчингүйболсондтооцохтухай/ЖурамбатлахтухайБайгальорчнысайд,Сангийнсайдынхамтарсан1999оны12дугаарсарын12-ныөдрийн154/201дүгээртушаал/A/128/1082018.05.11Сангийнсайд,Байгальорчин,аялалжуулчлалынсайдPdfМаягт,аргачлалбатлахтухай/Ажахуйннэгж,байгууллагаднийтлэгхэрэглэгдэхнягтланбодохбүртгэлийнмаягт,хөтлөхаргачлал/1002018.05.08СангийнсайдPdfБүгдийгхарахНэрТушаалдугаарБатлагдсаногнооБаталсанТушаалЗагвармаягтшинэчлэнбатлахтухай2042021.11.17СангийнсайдPdfЗардлынэдийнзасгийнангилалашиглахзаавар1902021.10.29СангийнсайдPdfЖурамшинэчлэнбатлахтухай752020.04.02СангийнсайдPdfЗасгийнгазрындотоодүнэтцаасныаргачлал2802019.12.25СангийнсайдPdfУрьдчилсанхудалданавахажиллагааныжурам2082019.09.23СангийнсайдPdfБүгдийгхарахНэрТушаалдугаарБатлагдсаногнооБаталсанТушаалЖурамшинэчлэнбатлахтухай752020.04.02СангийнсайдPdfЕсзүйнзөвлөлтушаал2152017.07.05ТөрийннарийнбичгийндаргаPdfСангийняамныалбанхаагчдынёсзүйндүрэм2822015.12.14ТөрийннарийнбичгийндаргаPdfТөрийнзахиргааныалбанхаагчийнёсзүйндүрмийнхэрэгжилтийгзохионбайгуулах,ёсзүйнзөрчлийгхянаншийдвэрлэхжурам1292010.12.01ТөрийналбанызөвлөлийндаргаPdfТөрийналбанхаагчийнёсзүйндүрэм2882010.11.10МонголУлсынЕрөнхийсайд,ЗасгийнгазрынХэрэгэрхлэхгазрындаргаPdfБүгдийгхарах2019оныМонголУлсынТөсөв×БүтэннэрБатлагдсаногнооФайлтатах2019оныТөсвийнтухайхууль2018.11.02Pdf2019оныТөсвийнхуваарь2018.12.28PdfТөсвийнхуваарьтөөрчлөлторуулахтухай№122019.01.25PdfТөсвийнхуваарьтөөрчлөлторуулахтухай№172019.01.31Pdf2019оныГадаадынзээлтусламжаархэрэгжүүлэхтөсөл×БүтэннэрБатлагдсаногнооФайлтатах2019оныГадаадынзээлтусламжаархэрэгжүүлэхтөсөл2018.11.15PdfFacebookYoutubeTwitterМонголУлсынСангийняам,С.Данзангийнгудамж,ЗасгийнгазрынIIбайрДкорпус,Улаанбаатар,МонголУлсAddressMinistryofFinanceofMongolia,S.DanzanStreet,GovernmentBuildingIICorpD,Ulaanbaatar,MongoliaХАРЪЯААГЕНТЛАГТАТВАРЫНЕРӨНХИЙГАЗАРГААЛИЙНЕРӨНХИЙГАЗАРХолбоосАжахуйнэгжийнтайланТөсөвтбайгууллагынтайланИ-ХуулгаОроннутгийнхөгжлийнсанТөсвийнилтодбайдалХудалданавахажиллагааныцахимсургалтУлсынтөсвийнхөрөнгөоруулалтынудирдлагынцахимсистемГадаадзээл,тусламжийнтөсөл,аргахэмжээнийудирдлагынсистемТөрийналбаныцалингийннэгдсэнсистемТусгайзөвшөөрлийнцахимсистемХолбообарихFacebookTwitterУтас:Факс: ContactsFacebookTwitterPhone:Fax: vartazeros_stats_config={ site_id:90, permission:"yes" };САНГИЙНЯАМ©2022онfunctionparse1(response,type){vardata=AmCharts.parseCSV(response,{"useColumnNames":true});if(type=="line"){varchart=AmCharts.makeChart("chartdiv1",{"type":"serial","theme":"light","autoMargins":false,"marginTop":0,"marginLeft":5,"marginRight":5,"marginBottom":30,"dataProvider":data,"legend":{"position":"bottom","equalWidths":false,"useGraphSettings":true,"valueAlign":"left","valueWidth":120},"valueAxes":[{"axisAlpha":0,"position":"left","gridColor":"#ffffff","gridThickness":0,"tickLength":0,"labelsEnabled":false}],"chartCursor":{"cursorAlpha":0.5,},"graphs":[{"balloonText":"Төлөвлөгөө:[[Schedule]]тэрбум₮","bullet":"round","bulletSize":5,"lineColor":"#","lineThickness":2,"fillColors":["#","#ffffff"],"fillAlphas":0.3,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Төлөвлөгөө","type":type,"valueField":"Schedule"},{"balloonText":"Гүйцэтгэл:[[Performance]]тэрбум₮","bullet":"round","bulletSize":5,"lineColor":"#d","lineThickness":2,"fillColors":["#d","#ffffff"],"fillAlphas":0.3,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Гүйцэтгэл","type":type,"valueField":"Performance"}],"categoryField":"Month","categoryAxis":{},"export":{"enabled":true}});}else{varchart=AmCharts.makeChart("chartdiv1",{"type":"serial","theme":"light","autoMargins":false,"marginTop":0,"marginLeft":15,"marginRight":15,"marginBottom":30,"dataProvider":data,"legend":{"position":"bottom","equalWidths":false,"useGraphSettings":true,"valueAlign":"left","valueWidth":120},"valueAxes":[{"axisAlpha":0,"position":"left","gridColor":"#ffffff","gridThickness":0,"tickLength":0,"labelsEnabled":false}],"chartCursor":{"cursorAlpha":0.5,},"graphs":[{"balloonText":"Төлөвлөгөө:[[Schedule]]тэрбум₮","lineColor":"#","lineThickness":0,"fillColors":["#"],"fillAlphas":1,"columnWidth":0.5,"cornerRadiusTop":2,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Төлөвлөгөө","type":type,"valueField":"Schedule"},{"balloonText":"Гүйцэтгэл:[[Performance]]тэрбум₮","lineColor":"#d","lineThickness":0,"fillColors":["#d"],"fillAlphas":1,"columnWidth":0.2,"cornerRadiusTop":2,"clustered":false,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Гүйцэтгэл","type":type,"valueField":"Performance"}],"categoryField":"Month","export":{"enabled":true}});}};functionparse2(response,type){vardata=AmCharts.parseCSV(response,{"useColumnNames":true});if(type=="line"){varchart=AmCharts.makeChart("chartdiv2",{"type":"serial","theme":"light","autoMargins":false,"marginTop":0,"marginLeft":5,"marginRight":5,"marginBottom":30,"dataProvider":data,"legend":{"position":"bottom","equalWidths":false,"useGraphSettings":true,"valueAlign":"left","valueWidth":120},"valueAxes":[{"axisAlpha":0,"position":"left","gridColor":"#ffffff","gridThickness":0,"tickLength":0,"labelsEnabled":false}],"chartCursor":{"cursorAlpha":0.5},"graphs":[{"balloonText":"Төлөвлөгөө:[[Schedule]]тэрбум₮","bullet":"round","bulletSize":5,"lineColor":"#","lineThickness":2,"fillColors":["#","#ffffff"],"fillAlphas":0.3,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Төлөвлөгөө","type":type,"valueField":"Schedule"},{"balloonText":"Гүйцэтгэл:[[Performance]]тэрбум₮","bullet":"round","bulletSize":5,"lineColor":"#d","lineThickness":2,"fillColors":["#d","#ffffff"],"fillAlphas":0.3,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Гүйцэтгэл","type":type,"valueField":"Performance"}],"categoryField":"Month","categoryAxis":{},"export":{"enabled":false}});}else{varchart=AmCharts.makeChart("chartdiv2",{"type":"serial","theme":"light","autoMargins":false,"marginTop":0,"marginLeft":5,"marginRight":5,"marginBottom":30,"dataProvider":data,"legend":{"position":"bottom","equalWidths":false,"useGraphSettings":true,"valueAlign":"left","valueWidth":120},"valueAxes":[{"axisAlpha":0,"position":"left","gridColor":"#ffffff","gridThickness":0,"tickLength":0,"labelsEnabled":false}],"chartCursor":{"cursorAlpha":0.5},"graphs":[{"balloonText":"Төлөвлөгөө:[[Schedule]]тэрбум₮","lineColor":"#","lineThickness":0,"fillColors":["#"],"fillAlphas":1,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Төлөвлөгөө","columnWidth":0.5,"cornerRadiusTop":2,"type":type,"valueField":"Schedule"},{"balloonText":"Гүйцэтгэл:[[Performance]]тэрбум₮","lineColor":"#d","lineThickness":0,"fillColors":["#d"],"fillAlphas":1,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Гүйцэтгэл","columnWidth":0.2,"cornerRadiusTop":2,"clustered":false,"type":type,"valueField":"Performance"}],"categoryField":"Month","categoryAxis":{},"export":{"enabled":false}});}};functionparse3(response,type){vardata=AmCharts.parseCSV(response,{"useColumnNames":true});if(type=="line"){varchart=AmCharts.makeChart("chartdiv3",{"type":"serial","theme":"light","autoMargins":false,"marginTop":0,"marginLeft":5,"marginRight":5,"marginBottom":58,"dataProvider":data,"legend":{"position":"bottom","equalWidths":false,"useGraphSettings":true,"valueAlign":"left","valueWidth":120},"valueAxes":[{"axisAlpha":0,"position":"left","gridColor":"#ffffff","gridThickness":0,"tickLength":0,"labelsEnabled":false}],"chartCursor":{"cursorAlpha":0.5},"graphs":[{"balloonText":"Гүйцэтгэл:[[Performance]]тэрбум₮","bullet":"round","bulletSize":5,"lineColor":"#d","lineThickness":2,"fillColors":["#d"],"fillAlphas":0.3,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Гүйцэтгэл","type":type,"valueField":"Performance"}],"categoryField":"Month","categoryAxis":{},"export":{"enabled":false}});}else{varchart=AmCharts.makeChart("chartdiv3",{"type":"serial","theme":"light","autoMargins":false,"marginTop":0,"marginLeft":5,"marginRight":5,"marginBottom":58,"dataProvider":data,"legend":{"position":"bottom","equalWidths":false,"useGraphSettings":true,"valueAlign":"left","valueWidth":120},"valueAxes":[{"axisAlpha":0,"position":"left","gridColor":"#ffffff","gridThickness":0,"tickLength":0,"labelsEnabled":false}],"chartCursor":{"cursorAlpha":0.5},"graphs":[{"balloonText":"Төлөвлөгөө:[[Schedule]]тэрбум₮","lineColor":"#","lineThickness":0,"fillColors":["#"],"fillAlphas":1,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Төлөвлөгөө","columnWidth":0.5,"cornerRadiusTop":2,"type":type,"valueField":"Schedule"},{"balloonText":"Гүйцэтгэл:[[Performance]]тэрбум₮","lineColor":"#d","lineThickness":0,"fillColors":["#d"],"fillAlphas":1,"legendValueText":"[[value]]тэрбум₮","title":"Гүйцэтгэл","columnWidth":0.2,"cornerRadiusTop":2,"clustered":false,"type":type,"valueField":"Performance"}],"categoryField":"Month","categoryAxis":{},"export":{"enabled":false}});}};$('#exampleFormControlSelect1,#exampleFormControlSelect2').change(function(event){varyear=$('#exampleFormControlSelect1').val();vartype=$('#exampleFormControlSelect2').val();if(year==='2017'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2017sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2017");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2017usuh.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2017");$("#chart1-main-title").show();$("#chart1-title").text("5,149.5");parse1(response,"line");});}}elseif(year==='2018'){ if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2018sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2018");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2018usuh.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2018");$("#chart1-main-title").show();$("#chart1-title").text("363.9");parse1(response,"line");});} }elseif(year==='2019'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2019sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2019");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2019usuh.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2019");$("#chart1-main-title").show();$("#chart1-title").text("529.4");parse1(response,"line");});}}elseif(year==='2020'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2020sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2020");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2020usuh.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2020");$("#chart1-main-title").show();$("#chart1-title").text("483.8");parse1(response,"line");});}}elseif(year==='2021'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2021sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2021");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2021usuh.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2021");$("#chart1-main-title").show();$("#chart1-title").text("483.8");parse1(response,"line");});}}else{if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2022sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2022");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2022usuh.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2022");$("#chart1-main-title").show();$("#chart1-title").text("0");parse1(response,"line");});}}});$('#exampleFormControlSelect3,#exampleFormControlSelect4').change(function(event){varyear=$('#exampleFormControlSelect3').val();vartype=$('#exampleFormControlSelect4').val();if(year==='2017'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2017sar.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2017");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2017usuh.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2017");$("#chart2-main-title").show();$("#chart2-title").text("7,098.0");parse2(response,"line");});}} elseif(year==='2018'){ if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2018sar.csv",{},function(response){$("#cМонгол Улсын Сангийн яамhart2-year").text("2018");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2018usuh.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2018");$("#chart2-main-title").show();$("#chart2-title").text("345.7");parse2(response,"line");});} }elseif(year==='2019'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2019sar.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2019");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2019usuh.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2019");$("#chart2-main-title").show();$("#chart2-title").text("7710.8");parse2(response,"line");});}}elseif(year==='2020'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2020sar.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2020");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2020usuh.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2020");$("#chart2-main-title").show();$("#chart2-title").text("528.6");parse2(response,"line");});}}elseif(year==='2021'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2021sar.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2021");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2021usuh.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2021");$("#chart2-main-title").show();$("#chart2-title").text("528.6");parse2(response,"line");});}}else{if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2022sar.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2022");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2022usuh.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2022");$("#chart2-main-title").show();$("#chart2-title").text("0");parse2(response,"line");});}}});$('#exampleFormControlSelect5,#exampleFormControlSelect6').change(function(event){varyear=$('#exampleFormControlSelect5').val();vartype=$('#exampleFormControlSelect6').val();if(year==='2017'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2017sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2017");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2017usuh.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2017");$("#chart3-main-title").show();$("#chart3-title").text("715.8");parse3(response,"line");});}} elseif(year==='2018'){ if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2018sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2018");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2018usuh.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2018");$("#chart3-main-title").show();$("#chart3-title").text("10.96");parse3(response,"line");});} }elseif(year==='2019'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2019sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2019");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2019usuh.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2019");$("#chart3-main-title").show();$("#chart3-title").text("41.6");parse3(response,"line");});}}elseif(year==='2020'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2020sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2020");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2020usuh.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2020");$("#chart3-main-title").show();$("#chart3-title").text("");parse3(response,"line");});}}elseif(year==='2021'){if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2021sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2021");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2021usuh.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2021");$("#chart3-main-title").show();$("#chart3-title").text("");parse3(response,"line");});}}else{if(type==='Сараар'){AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2022sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2022");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});}else{AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2022usuh.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2022");$("#chart3-main-title").show();$("#chart3-title").text("0");parse3(response,"line");});}}});AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/income2022sar.csv",{},function(response){$("#chart1-year").text("2022");$("#chart1-main-title").hide();parse1(response,"column");});AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/2022sar.csv",{},function(response){$("#chart2-year").text("2022");$("#chart2-main-title").hide();parse2(response,"column");});AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/hurungu_oruulalt2022sar.csv",{},function(response){$("#chart3-year").text("2022");$("#chart3-main-title").hide();parse3(response,"column");});AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/gadaad-ur.csv",{},function(response){vardata=AmCharts.parseCSV(response,{"useColumnNames":true});varchart=AmCharts.makeChart("chart-loan-foreign",{"type":"pie","startDuration":0,"theme":"dark","addClassNames":true,"dataProvider":data,"valueField":"AMT","titleField":"Name","startEffect":"elastic","startDuration":2,"colorField":"color","labelRadius":5,"fontSize":12,"innerRadius":"50%","depth3D":15,"balloonFunction":function(item){return""+format(item.value)+"тэрбум₮";},"angle":25,"export":{"enabled":false}});});AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/dotood-ur.csv",{},function(response){vardata=AmCharts.parseCSV(response,{"useColumnNames":true});varchart=AmCharts.makeChart("chart-loan-local",{"type":"pie","startDuration":0,"theme":"dark","addClassNames":true,"dataProvider":data,"valueField":"AMT","titleField":"Name","startEffect":"elastic","startDuration":2,"colorField":"color","labelRadius":5,"fontSize":12,"innerRadius":"50%","depth3D":15,"balloonFunction":function(item){return""+format(item.value)+"тэрбум₮";},"angle":25,"export":{"enabled":false}});});AmCharts.loadFile("mof.gov.mn/src/csv/batalgaa.csv",{},function(response){vardata=AmCharts.parseCSV(response,{"useColumnNames":true});varchart=AmCharts.makeChart("chart-loan-goverment",{"type":"pie","startDuration":0,"theme":"dark","autoMargins":true,"addClassNames":true,"dataProvider":data,"valueField":"AMT","titleField":"Name","startEffect":"elastic","startDuration":2,"colorField":"color","labelRadius":20,"fontSize":12,"innerRadius":"50%","depth3D":15,"balloonFunction":function(item){return""+format(item.value)+"тэрбум₮";},"angle":25,"export":{"enabled":false}});});functionformat(value){return(Math.round(value*10)/10).toLocaleString()}

Сайт:Монгол Улсын Сангийн яамОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт