E-QANUN

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
 E-QANUN
  • Адрес веб-сайта:e-qanun.az
  • IP-адрес сервера:85.132.27.92
  • Описание сайта:

доменное имя:e-qanun.azОценка

о 500~20000

доменное имя:e-qanun.azпоток

63

доменное имя:e-qanun.azХорошо или плохо

Процветание и упадок. Взлеты и падения бывают не часто удача приносит неудачу

интернет сайт: E-QANUN Вес

3

интернет сайт: E-QANUN IP

85.132.27.92

интернет сайт: E-QANUN содержание

E-QANUNwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-0-1');AzərbaycanRespublikasınınƏdliyyəNazirliyiHüquqiaktlarınvahidelektronbazasıYARDIMPDFANASƏHİFƏHÜQUQİQÜVVƏSİOLMAYANAKTLARAxtarışYENİLƏAXTARAxtarışHüquqiAktlarınDövlətReyestriBeynəlxalqmüqilələrƏsassənədSözəgörəSözəgörə E-QANUN Dəqiquyğunluq Başlıqda Mətndə Axtarışüçünseçilmişaktlar(10)№NömrəReyestrnömrəsiTarixüzrə Tarixüzrə Qəbuledilmətarixi Qüvvəyəminmətarixi Reyestrədaxiledilmətarixi Tarix Tarixaralığı StatusStatusQüvvədədirLəğvolunmuşdurBütünAktlarüzrə AktlarüzrəNORMATİVHÜQUQİAKTLARAZƏRBAYCANRESPUBLİKASININKONSTİTUSİYASI,REFERENDUMAKTLARIVƏKONSTİTUSİYAQANUNLARI(50)Konstitusiya(1)Referendumaktları(3)Konstitusiyaqanunları(46)LəğvedilmişqurumlarAZƏRBAYCANRESPUBLİKASININQANUNLARI(6248)Qanunlar(6225)Məcəllələr(23)LəğvedilmişqurumlarAZƏRBAYCANRESPUBLİKASIPREZİDENTİNİNFƏRMANLARI(8143)LəğvedilmişqurumlarAZƏRBAYCANRESPUBLİKASINAZİRLƏRKABİNETİNİNQƏRARLARI(7816)LəğvedilmişqurumlarMƏRKƏZİİCRAHAKİMİYYƏTİORQANLARININNORMATİVHÜQUQİAKTLARI(3324)DaxiliİşlərNazirliyi(326)EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyi(19)EnergetikaNazirliyi(23)ƏdliyyəNazirliyi(451)ƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyi(259)FövqəladəHallarNazirliyi(42)GənclərvəİdmanNazirliyi(1)XariciİşlərNazirliyi(58)İqtisadiyyatNazirliyi(135)KəndTəsərrüfatıNazirliyi(55)MaliyyəNazirliyi(281)MədəniyyətNazirliyi(0)MüdafiəNazirliyi(0)MüdafiəSənayesiNazirliyi(4)RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyi(74)SəhiyyəNazirliyi(79)TəhsilNazirliyi(62)Ailə,QadınvəUşaqProblemləriüzrəDövlətKomitəsi(5)DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsi(3)DiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsi(16)DövlətGömrükKomitəsi(174)DövlətStatistikaKomitəsi(493)DövlətŞəhərsalmavəArxitekturaKomitəsi(35)QaçqınlarınvəMəcburiKöçkünlərinİşləriüzrəDövlətKomitəsi(15)DövlətMiqrasiyaXidməti(117)DövlətSərhədXidməti(7)DövlətTəhlükəsizliyiXidməti(13)XariciKəşfiyyatXidməti(0)SəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXidməti(5)QidaTəhlükəsizliyientliyi(6)DövlətTurizmentliyi(5)DövlətİmtahanMərkəzi(0)AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiyanındaVətəndaşlaraXidmətvəSosialİnnovasiyalarüzrəDövlətentliyi(57)MilliArxivİdarəsi(28)LəğvedilmişqurumlarVergilərNazirliyi(76)ƏmlakMəsələləriDövlətKomitəsi(72)MilliTəhlükəsizlikNazirliyi(11)QiymətliKağızlarüzrəDövlətKomitəsi(122)Standartlaşdırma,MetrologiyavəPatentüzrəDövlətKomitəsi(41)DövlətSosialMüdafiəFondu(33)DövlətTorpaqvəXəritəçəkməKomitəsi(5)AzərbaycanRespublikasıPrezidentiyanındaDövlətQulluğuMəsələləriüzrəKomissiya(14)TələbəQəbuluüzrəDövlətKomissiyası(30)MədəniyyətvəTurizmNazirliyi(12)DövlətDənizAdministrasiyası(21)DövlətMülkiiasiyaAdministrasiyası(0)NəqliyyatNazirliyi(30)AzərbaycanRespublikasıMüəllifHüquqlarıentliyi(6)AzərbaycanRespublikasınınSatınalmalarüzrəDövlətentliyi(2)AlternativvəBərpaOlunanEnerjiMənbələriüzrəDövlətentliyi(1)NORMATİVXARAKTERLİAKTLARKONSTİTUSİYAMƏHKƏMƏSİNİNQƏRARLARI(368)LəğvedilmişqurumlarAZƏRBAYCANRESPUBLİKASIMƏRKƏZİSEÇKİKOMİSSİYASININQƏRARLARI,TƏLİMATLARIVƏİZAHLARI(3451)LəğvedilmişqurumlarMALİYYƏBAZARLARITƏNZİMLƏYİCİSİNİNQƏRARLARI(330)MaliyyəBazarlarınaNəzarətPalatasınınqərarı(57)Mərkəzibankınınqərarı(273)MaliyyəMonitorinqiXidməti(0)LəğvedilmişqurumlarMƏHKƏMƏ-HÜQUQŞURASININQƏRARLARI(21)LəğvedilmişqurumlarMİLLİTELEVİZİYAVƏRADİOŞURASININQƏRARLARI(6)LəğvedilmişqurumlarYERLİÖZÜNÜİDARƏORQANLARININQƏRARLARI(772)LəğvedilmişqurumlarYERLİİCRAHAKİMİYYƏTİORQANLARININQƏRARLARI(75)Ləğv E-QANUN edilmişqurumlarQEYRİ-NORMATİVHÜQUQİAKTLARAZƏRBAYCANRESPUB E-QANUN LİKASIMİLLİMƏCLİSİNİNQƏRARLARI(1705)LəğvedilmişqurumlarAZƏRBAYCANRESPUBLİKASIPREZİDENTİNİNSƏRƏNCAMLARI()LəğvedilmişqurumlarAZƏRBAYCANRESPUBLİKASINAZİRLƏRKABİNETİNİNSƏRƏNCAMLARI(2303)LəğvedilmişqurumlarDİGƏRAzərbaycanRespublikasınınTarif(qiymət)Şurası(121)LəğvedilmişqurumlarAzərbaycanRespublikasıAliMəhkəməsininqərarları(66)LəğvedilmişqurumlarBMT-ninTəhlükəsizlikŞurası(4)LəğvedilmişqurumlarİnsanHüquqlarıüzrəropaMəhkəməsi(25)LəğvedilmişqurumlarAzərbaycanRespublikasınınƏdliyyəNazirliyiNormativaktlarınvahidelektronbazasıBütünKateqoriyalarAzərbaycanRespublikasınınTarif(qiymət)ŞurasıAzərbaycanRespublikasıAliMəhkəməsininqərarlarıBMT-ninTəhlükəsizlikŞurasıİnsanHüquqlarıüzrəropaMəhkəməsiAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiyanındaVətəndaşlaraXidmətvəSosialİnnovasiyalarüzrəDövlətentliyiMilliTəhlükəsizlikNazirliyiQiymətliKağızlarüzrəDövlətKomitəsiStandartlaşdırma,MetrologiyavəPatentüzrəDövlətKomitəsiDövlətSosialMüdafiəFonduDövlətTorpaqvəXəritəçəkməKomitəsiAzərbaycanRespublikasıPrezidentiyanındaDövlətQulluğuMəsələləriüzrəKomissiyaTələbəQəbuluüzrəDövlətKomissiyasıMədəniyyətvəTurizmNazirliyiDövlətDənizAdministrasiyasıDövlətMülkiiasiyaAdministrasiyasıNəqliyyatNazirliyiAzərbaycanRespublikasıMüəllifHüquqlarıentliyiAzərbaycanRespublikasınınSatınalmalarüzrəDövlətentliyiMilliArxivİdarəsiMəcəllələrAlternativvəBərpaOlunanEnerjiMənbələriüzrəDövlətentliyiKonstitusiyaReferendumaktlarıKonstitusiyaqanunlarıQanunlarPrezidentinFərmanlarıNazirlərKabinetininQərarlarıDaxiliİşlərNazirliyiEkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyiEnergetikaNazirliyiƏdliyyəNazirliyiƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyiFövqəladəHallarNazirliyiGənclərvəİdmanNazirliyiXariciİşlərNazirliyiİqtisadiyyatNazirliyiKəndTəsərrüfatıNazirliyiMaliyyəNazirliyiMədəniyyətNazirliyiMüdafiəNazirliyiMüdafiəSənayesiNazirliyiRəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNazirliyiSəhiyyəNazirliyiTəhsilNazirliyiVergilərNazirliyiAilə,QadınvəUşaqProblemləriüzrəDövlətKomitəsiDiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsiDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiDövlətGömrükKomitəsiDövlətStatistikaKomitəsiDövlətŞəhərsalmavəArxitekturaKomitəsiƏmlakMəsələləriDövlətKomitəsiQaçqınlarınvəMəcburiKöçkünlərinİşləriüzrəDövlətKomitəsiDövlətMiqrasiyaXidmətiDövlətSərhədXidmətiDövlətTəhlükəsizliyiXidmətiXariciKəşfiyyatXidmətiSəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXidmətiQidaTəhlükəsizliyientliyiDövlətTurizmentliyiDövlətİmtahanMərkəziKonstitusiyaMəhkəməsininQərarlarıMərkəziSeçkiKomissiyasınınQərarları,TəlimatlarıVəİzahlarıMaliyyəBazarlarınaNəzarətPalatasınınqərarıMərkəzibankınınqərarıMaliyyəMonitorinqiXidmətiMƏHKƏMƏ-HÜQUQŞURASININQƏRARLARIMİLLİTELEVİZİYAVƏRADİOŞURASININQƏRARLARIYERLİÖZÜNÜİDARƏORQANLARININQƏRARLARIYERLİİCRAHAKİMİYYƏTİORQANLARININQƏRARLARIMilliMəclisininQərarlarıPrezidentininSərəncamlarıNazirlərKabinetininSərəncamlarıDahaçoxaxtarışseçiminəehtiyacınızvar?ƏTRAFLIAXTARIŞAzərbaycanRespublikasınınƏdliyyəNazirliyiQanunvericilikbaşidarəsiSosialşəbəkələrdəbiziizləyinƏlaqənömrəsi(+994)125392958SənədlərimDahaçoxSənədlərHÜQUQIQÜVVƏSIOLMAYANAKTLARAzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyasıNormativhüquqiaktlarhaqqındaİnzibatiicraathaqqındaLisenziyalarvəicazələrhaqqındaDövlətrüsumuhaqqındaƏməkpensiyalarıhaqqındaDövlətqulluğuhaqqındaDahaçoxMəcəllələrİnzibatiXətalarMəcəlləsiMülkiMəcəlləCinayətMəcəlləsiMülkiProsessualMəcəlləsiMiqrasiyaMəcəlləsiƏməkMəcəlləsiVergiMəcəlləsiSuMəcəlləsiMeşəMəcəlləsiTorpaqMəcəlləsiAiləMəcəlləsiCinayətProsessualMəcəlləsiCəzalarınİcrasıMəcəlləsiTicarətGəmiçiliyiMəcəlləsiSeçkiMəcəlləsiMənzilMəcəlləsiİnzibatiProsessualMəcəlləsiGömrükMəcəlləsiŞəhərsalmavəTikintiMəcəlləsiDahaçoxFaydalıLinklərAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiAzərbaycanRespublikasınınNazirlərKabinetiAzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisiAzərbaycanRespublikasınınƏdliyyəNazirliyiAzərbaycanRespublikasınınKonstitusiyaMəhkəməsiAzərbaycanRespublikasınınMəhkəmə-HüquqŞurasıAzərbaycanRespublikasınınAliMəhkəməsiNaxçıvanMuxtarRespublikasınınHüquqiAktlarınDövlətReyestriDahaçox©|e-qanun.az|BütünHaqqlarQorunurDevelopedby:ƏdliyyəNazirliyininİnformasiya-kommunikasiyaTexnologiyalarıİdarəsi/CROCUSOFT(function(d,s){d.getElementById("licntB55B").src="counter.yadro.ru/hit?t26.11;r"+escape(d.referrer)+((typeof(s)=="undefined")?"":";s"+s.width+"*"+s.height+"*"+(s.colorDepth?s.colorDepth:s.pixelDepth))+";u"+escape(d.URL)+";h"+escape(d.title.substring(0,150))+";"+Math.random()})(document,screen)

Сайт: E-QANUN Отчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт