Maraqlı məlumatlar və faktlar

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Maraqlı məlumatlar və faktlar
  • Адрес веб-сайта:melumatlar.az
  • IP-адрес сервера:104.21.50.88
  • Описание сайта:Maraqlı məlumatlar və faktlar

доменное имя:melumatlar.azОценка

о 500~20000

доменное имя:melumatlar.azпоток

205

доменное имя:melumatlar.azХорошо или плохо

Будущее яркое. маленькая надежда отчаянный

интернет сайт:Maraqlı məlumatlar və faktlarВес

2

интернет сайт:Maraqlı məlumatlar və faktlarIP

104.21.50.88

интернет сайт:Maraqlı məlumatlar və faktlarсодержание

Maraqlıməlumatlarvəfaktlarwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){Maraqlı məlumatlar və faktlardataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--6');melumatlar.azTogglenigationƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəSeçilmişməqalələrMaraqlıfaktlarDüşündürücühekayələrBilirsinizmi?25-cikadrvirusuKateqoriya-MaraqlıfaktlarKomputermonitorlarıvəyaaditeleviziyaekranlarıvasitəsiləinsanbeyninəlazımiinformasiyanı(fikri,ideyanı,baxışı,koduvəs.)yeritməyəqadirolanmetodlariçərisindəbugünelməməlumolanhələlikyeganəvəəngüclütəsirüsulu–“25-cikadrvirusu”dur.Həttaminillərdənbəriinsanoğlunaməlumolanhipnozdaeffektliliyinəgörəondangeriqalır.Təsirinmexanizmiinsanbeynininunikalbirxüsusiyyətiiləbağlıdır.Beləki,kinomotoqrafiyanınyarandığıilkgündənbərielminsanınyalnız25kadr/saniyəsürətiiləverilənvideolentlərinormalqrayıb,digərsürətləriisəekrandazolaqlMaraqlı məlumatlar və faktlararaxınışəklindəmüşahidəetdiyinimüəyyənedib(Hazırdamüasirelminailiyyətlərnəticəsindəbusürətinayrı-ayrıcanlılarüçünbir-birindənfərqliolduğumüəyyənedilib.Məsələn,arılarüçünbusürətsaniyədə300,tarakanlarüçünisə12kadrabərabərdir)Damı→“Google”daişgörüşməsizamanırastgələbiləcəyiniz10sualKateqoriya-Maraqlıfaktlar“Google”kiminəhəngşirkətinbirparçasıolmaqmilyonlarlainsanınarzusudur,ancaqburadaişləməküçün5alitəhsil,böyüktəcrübəkifayətdeyil.Qeyri-standarddüşüncətərziniz,məntiqinizvə6-cıhissinizgüclüolmalıdır.1.Saatınsaatvədəqiqəəqrəbləri1günərzindəneçədəfəkəsişir?2.Tennistopununsəthiniyəipəkdeyil?3.Birölkədəinsanlarancaqoğlanövladlarınınolmasınıistəyir.Hərbirailəoğulövladınasahibolanaqədərdünyayaövladgətirir.Əgərailədəqızövladıdoğularsa,valideynləryenidənMaraqlı məlumatlar və faktlaruşaqsahibiolmağaçalışır.Beləbirölkədəoğlanlarınvəqızlarınnisbətinəqədərolacaq?4.Gecəsaatlarında4nəfərevinəgetməküçünasılmakörpüdənkeçməlidir,ancaqonlarıncəmi1fonarıvar.Həminfonarınenerjisiisə17dəqiqəsonrabitəcəkdir.Damı→TəbiidaşlarınmöcüzəvifaydalarıKateqoriya-Bilirsinizmi?Evizindəpozitivenerjiyaratmaqvədaharahatab-haqurmaqistəyirsinizsə,otaqlarınızıdekorasiyaedərkəndəyərlidaşlardanistifadəedəbilərsiniz.Evinizinpozitivenerjisiniartıracaqdaşlarlasizitanışedir.AmetistdaşıLandavəbənövşəyirənglərdəolanametistdaşıevdəkineqativenerjinitəmizləyir.Ailəüzvləriüzərindəpozitivtəsirivar.Narahatlıqvəyorğunluğuözünəçəkir.Damı→DünyanınənqədimmirvarisiKateqoriya-MaraqlıfaktlarDünyanınənqədimtəbiiincisiBirləşmişƏrəbƏmirliklərininpaytaxtıƏbuDabikənarındabiradadatapıldı.8minilyaşıolanmirvaridənNeolitdövründəzinətəşyasıolaraqistifadəolunurdu.Əbu-DabininkənarındakıMaraadasındaqazıntılarzamanı8000illiktəbiimirvaritapıldı.8minillikmirvarinintapılmasıərazidəNeolitdövründədəticarətinolduğunugöstərdi.Damı→Qiymətlidaş"QarışqaQranatı”Kateqoriya-MaraqlıfaktlarUnikalmineralolan«Qarışqaqranatı»dünyanınsadəcəbiryerində,ABŞ-ınDördKüncdeyilənərazisindəvar.Budəyərlivəqiymətlimineralınkristallarınıyalnızqarışqayuvalarınınyaxınlığındatapmaqmümkündür.Beləki,qarışqalaryuvadüzəldənzamanyerinaltından4-9mmölçüdəqranatdaşlarıçıxarıbyuvalarınınətrafınadüzürlər.Tərkibindəxromunmiqdarıböyükolduğunagörərəngiqanqırmızıdır.Hansısəbəbəgörəqarışqalarınbudaşlarıyerinaltındançıxarıbyuvalarınınətrafınadüzməsiillərdirki,elmadamlarındamaraqyaradır.Müşahidəçilərbuminerallardanələyuvalarınətrafındabirsıradigərmineralların,məsələnperidotitlərin,eklogitlərinolduğunudagörüblər.Gümanedilirki,qarışqalarınqırmızırəngəxüsusimarağıvar.Damı→Cərrahlarniyəyaşılvəmigeyinirlər?Kateqoriya-Bilirsinizmi?Heçdüşünmüsünüzmüki,əməliyyatotağındakıhəkimlərnəyəgörəağdeyil,yaşıl,yaxudmirəngliformageyinirlər?İlkvaxtlardatibbişçilərininhamısınıngeyimiağrəngdəolub.Lakin1914-cüildənüfuzluhəkimlərdənbiriburəngdənimtinaedərəkəvvəlcəyaşıl,sonraisəmirəngiseçdi. Məsələburasındadırki,cərrahbaxışlarınıqanıntündrəngindənhəmkarlarınınxalatınayönəldərkənağappaqrəngbirneçəanlıqonukoredəbilər.Eynişeyibizevdənçıxarkəngünəşlihadaqarabaxandayaşayırıq.Damı→Atlaranalnəüçünlazımdır?Kateqoriya-MaraqlıfaktlarAtlaranəüçünnalvururlar,axıtəbiətdəkivəhşiatlarnalolmadandaçoxgözəlkeçinəbilirlər? Atlarıəhliləşdirməprosesindəonlarözyaşadıqlarışəraitdənuzaqlaşdıqlarınagörədırnaqlarınınçoxzədələnməsihallarıbaşverir.Birtərəfdən,onlaraçıqlıqdadeyil,tövlədəyaşayırlar.Bunagörədə,onlarvəhşiatlardandahaazhərəkətedirlərvədırnaqlarıdahayumşaqolur.Digərtərəfdən,evatlarıağırfizikiişlərgörür—insanvəyükdaşıyırlar.Bundanələ,onlardaimbərkasfaltdaqaçmalıolurlar.Bütünbunlaratındırnaqlarınınyeyilməsinəgətiribçıxarır,dırnaqlarböyüdükdəndahasürətliköhnəlirlər.Vəhşiatlarabelətəhlükəyoxdur,çünkionlaraçıqlıqdagəzir,özgedecəkləriyoluözləriseçirvəənyumşaqyerlərdənkeçərəkmaneələriasanlıqlaaşırlar.Damı→Maraqlıməlumatlarısəhifəmizdənizləyin×FaydalıkeçidlərƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəMaraqlıməlumatlarvəfaktlarmelumatlar.az©2022Top

Сайт:Maraqlı məlumatlar və faktlarОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт