Kulis - Mədəniyyət Portalı

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Kulis - Mədəniyyət Portalı
  • Адрес веб-сайта:kulis.az
  • IP-адрес сервера:104.21.52.90
  • Описание сайта:Povestlər, hekayələr, şeirlər, dramlar, reportajlar, film festivalları, tamaşalar, tarixi hadisələrlə bağlı mədəniyyət portalı

доменное имя:kulis.azОценка

о 5000~500000

доменное имя:kulis.azпоток

223

доменное имя:kulis.azХорошо или плохо

Процветание и упадок. Взлеты и падения Удача приносит неудачу

интернет сайт:Kulis - Mədəniyyət PortalıВес

2

интернет сайт:Kulis - Mədəniyyət PortalıIP

104.21.52.90

интернет сайт:Kulis - Mədəniyyət Portalıсодержание

Kulis-MədəniyyətPortalıwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-3-1');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-4ZS5SLEPKR');(function(){varrand=Math.floor(Math.random()*1e9);varadv_1238_iad_div=document.createElement("div");adv_1238_iad_div.setAttribute("id","adviad-zoneid-1238"+rand);adv_1238_iad_div.style.cssText="display:flex!important;justify-content:center!important;";document.currentScript.parentElement.appendChild(adv_1238_iad_div);varadv_1238_iad=document.createElement("script");adv_1238_iad.setAttribute("zoneid",1238);adv_1238_iad.src="adviad.com/nativebanner/get_ads.js?v="+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');adv_1238_iad.async=true;document.currentScript.parentNode.appendChild(adv_1238_iad);})();PoeziyaNəsrYazarlarSənətDebatKulis+Top10ƏdəbitənqidKinoTeatrMediaTarixCanlıyayımÖmrününsonunacanoikiməzarıziyarətetdi–HeçvaxtailəqurmayanTuranCidinfilmkimihəyatıParçalar–SənanİsmayılovunhekayəsiPelLungin:"Sonuncucabıölümverir"-MüsahibəVaqifBayatlıOdər:"Dünyadaİlahidildənbaşqadilyoxdur"-MüsahibəOğlum,ölməkistəmirəm!-OrxanHəsəniyazır...Mənibağışlayın,həyatmənimüçündözülməzoldu-Dalidahaqqındabilmədiklərimiz...EzraPaund:“Bəziədəbiyyatnümunələrinifrətdənyaranabilər,amma…”–MüsahibəQardaşıbaltalamaqistədi,anasınınqarğışınadüşdü,gəlinlikpaltarıgeyinmədi–XalqartistindənmaraqlıfaktlarRəhimsizdənbunagörəqaçırdı...Koroğludastanınecəyarandı?-FəxriUğurluyazır...(function(){varrand=Math.floor(Math.random()*1e9);varadv_1314_iad_div=document.createElement("div");adv_1314_iad_div.setAttribute("id","adviad-zoneid-1314"+rand);adv_1314_iad_div.style.cssText="display:flex!important;justify-content:center!important;";document.currentScript.parentElement.appendChild(adv_1314_iad_div);varadv_1314_iad=document.createElement("script");adv_1314_iad.setAttribute("zoneid",1314);adv_1314_iad.src="adviad.com/nativebanner/get_ads.js?v="+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');adv_1314_iad.async=true;document.currentScript.parentNode.appendChild(adv_1314_iad);})();Antalya“AltınPortakal”FilmFestivalıbaşladı“Lacasadepapel”serialınınçəkilişləribaşladıSevdim,Allahabənzədim–GününşeiriZarafat-MarioBenedettininhekayəsiTOP10Sənət17:0028sentyabr2022Mənəbirməktubgöndər,bilimki,ölməmişəm...–SabirYusifoğlununşeirləri15:0028sentyabr2022Əsasobrazhamımızüçüntanışdır-Hekayəmüzakirəsi(function(){varrand=Math.floor(Math.random()*1e9);varadv_1319_iad_div=document.createElement("div");adv_1319_iad_div.setAttribute("id","adviad-zoneid-1319"+rand);adv_1319_iad_div.style.cssText="display:flex!important;justify-content:center!important;";document.currentScript.parentElement.appendChild(adv_1319_iad_div);varadv_1319_iad=document.createElement("script");adv_1319_iad.setAttribute("zoneid",1319);adv_1319_iad.src="adviad.com/nativebanner/get_ads.js?v="+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');adv_1319_iad.async=true;document.currentScript.parentNode.appendChild(adv_1319_iad);})();17:0027sentyabr2022Bütünmətnlərtəsəllidir,ammatəsəllilər...–UlucayAkifyazır...(function(){varrand=Math.floor(Math.random()*1e9);varadv_1319_iad_div=document.createElement("div");adv_1319_iad_div.setAttribute("id","adviad-zoneid-1319"+rand);adv_1319_iad_div.style.cssText="display:flex!important;justify-content:center!important;";document.currentScript.parentElement.appendChild(adv_1319_iad_div);varadv_1319_iad=document.createElement("script");adv_1319_iad.setAttribute("zoneid",1319);adv_1319_iad.src="adviad.com/nativebanner/get_ads.js?v="+newDate().toJSON().slice(0,10).replace(/-/g,'.');adv_1319_iad.async=true;document.currentScript.parentNode.appendChild(adv_1319_iad);})();14:5526sentyabr2022O,ənyaxşınasirimizdir-Vüqaryazır...Yazarlar"Vətəndaş”olananifrətinsəbəbiAqşinYeniseyGeymeyxanaçınıntoydaaçdığıqafiyəVüqarBabazadəQadağanolunmuştamaşaKamalAbdullaErmənidəndahatəhlükəliolanlarAzərTuranBizseçimqarşısındayıqÇingizAbdullayevPandoraOrxanMəmmədli:“Atamıonaməlumzəngapardı”–MüsahiKulis - Mədəniyyət PortalıbəBugünmərhumjurnalistMəmmədNazimoğlunun63yaşıtamamolur.Kulis.azbumünasibətlə“Atamınxatirəsi”layihəsindənonunoğlu,jurnalistOrxanMəmmədliiləmüsahibənitəqdimedir. –Sizinləatanızhaqqındasöhbətetməkistərkən,onunlabağlıən&...09:0028sentyabr202213:2627sentyabr2022Məzarlarlagizlən-qaçoynayanuşaqlar,oğlunuaxtaranana,başdaşındakısonmesaj–Xiyabandanreportaj12:5026sentyabr2022Səhərəqədərtoylardaoxudu,övladınıitirdi,nişanlısıonualdatdı–MəleykəƏsədovahaqqındamaraqlıfaktlar09:0026sentyabr2022ŞahbazXuduoğlu:"FazilMəmmədov30minromuzugötürdü"-Müsahibə09:0024sentyabr2022ŞükrüErbaş:“Şairinsiyasiideallarıolmalıdır”–MüsahibəKino10:002oktyabr2022PelLungin:"Sonuncucabıölümverir"-Müsahibə18:0011sentyabr2022Kannmükafatınıqazanmışməşhurazərbaycanlırejissor21:005sentyabr2022HəkimlərinöldürdüyüMünəvvərKələntərli-Maraqlıfaktlar10:004sentyabr2022LukinoViskonti:“Ofilməgörəanamınzinətəşyalarınısatmışam”–MüsahibəMedia18:002oktyabr2022Ömrününsonunacanoikiməzarıziyarətetdi–HeçvaxtailəqurmayanTuranCidinfilmkimihəyatı13:002oktyabr2022Parçalar–Sənanİsmayılovunhekayəsi21:001oktyabr2022VaqifBayatlıOdər:"Dünyadaİlahidildənbaşqadilyoxdur"-Müsahibə16:001oktyabr2022Oğlum,ölməkistəmirəm!-OrxanHəsəniyazır...ƏdəbitənqidYorucutəsirbağışladı–HekayəmüzakirəsiNədeməkistədiyianlaşılmır–HekayəmüzakirəsiMüasirAzərbaycanədəbiyyatındamükafatqazananmənasızromanlarDaşlaşmıştəsəvvürünənənəviifadəsi–HekayəmüzakirəsiTarix21:0028sentyabr2022Tərəfmüqabiliiləsevgiyaşayan,eviolmadığıüçünqarajdaqalan,ikidəfəintiharacəhdedənXalqartisti21:0019sentyabr2022Plastikəməliyyatzamanıdünyasınıdəyişdi,birilsonrasəbəbkarhəkimdəöldü-Cahandarağanınqızınınfaciəvisonu12:119sentyabr2022Taksisürücüsüişlədi,19yaşındakomandiroldu,IIDünyaMüharibəsindəiştiraketdi–IIElizabethaqqındamaraqlıfaktlar17:0030qust2022Oğlanlarınıvəənyaxındostunuedametdirdi,bacısıonagörədəlioluböldü-SultanSüleymanınvəsiyyətiniyəyerinəyetirilmədi?Debat15:0024qust2022Mürəkkəb,ütülü,məntiqlivəromantik–Hekayəmüzakirəsi15:0013iyul2022Qondarmapoetizm,nənədənqalmabayatı,müəllifnimdaşlığı-Hekayəmüzakirəsi09:009aprel2022“Puldindir,əxlaqyox”–QodarlaLeKlezionunsöhbəti15:1218fevral2022Qadınsızlıq,kişilərinmonotonluğu,bəşərinümanlıq,həyatınözükimi–YazarlarRamilƏhməditənqidetdilərTop10Ömrününsonunacanoikiməzarıziyarətetdi–HeçvaxtailəqurmayanTuranCidinfilmkimihəyatı18:002oktyabr2022Parçalar–Sənanİsmayılovunhekayəsi13:002oktyabr2022PelLungin:"SonunKulis - Mədəniyyət Portalıcucabıölümverir"-Müsahibə10:002oktyabr2022Layihələr21:0030sentyabr2022Qardaşıbaltalamaqistədi,anasınınqarğışınadüşdü,gəlinlikpaltarıgeyinmədi–XalqartistindənmaraqlıfaktlarTərəfmüqabilKulis - Mədəniyyət Portalıiiləsevgiyaşayan,eviolmadığıüçünqarajdaqalan,ikidəfəintiharacəhdedənXalqartisti28sentyabr2022Həyatyoldaşınınölümündənsonraölkənitərketdi,xəstəliyinəgörəonaqadağaqoyuldu–“Uşaqlığınsongecəsi”filmininRüfəti27sentyabr2022Səhərəqədərtoylardaoxudu,övladınıitirdi,nişanlısıonualdatdı–MəleykəƏsədovahaqqındamaraqlıfaktlar26sentyabr2022Teatr14:007iyun2022“Ölülər”tamaşasıyenidənsəhnədə“Amerikalıkürəkən”yenidənsəhnədə6iyun2022“Azdrama”nıniyunrepertuarı1iyun2022PantomimaTeatrınıniyunrepertuarı25may2022Kulis+17:4030qust2022Səda-YenihekayəMənimdəqəlbimdəeşqşəhidoldu–Yenişeirlər19qust2022Qayalarınüzərindəyaşılağac-Şeirlər10qust2022İlahi-Şeir...3qust2022HAQQIMIZDAƏLAQƏARXİVSAYTDAREKLAMMəlumatdanistifadəetdikdəistinadmütləqdir.Məlumatinternetsəhifələrindəistifadəedildikdəmüvafiqkeçidinqoyulmasımütləqdir.©2011-2021Bütünmüəllifhüquqlarıqorunur.Son1həftəninxəbərləriSon1ayınxəbərləriSon6ayınxəbərləriBütünxəbərlərAXTARCanlıyayımPoeziyaNəsrYazarlarSənətDebatKulis+LayihələrƏdəbitənqidKinoTeatrMediaTarixTop10ArxivHaqqımızdaƏlaqəSaytdareklam$(function(){varsidebar=newStickySidebar('#sidebar',{containerSelector:'#main-content',topSpacing:20,bottomSpacing:20});})

Сайт:Kulis - Mədəniyyət PortalıОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт