XALQQAZETI.COM

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
 XALQQAZETI.COM
  • Адрес веб-сайта:xalqqazeti.com
  • IP-адрес сервера:104.21.58.146
  • Описание сайта:

доменное имя:xalqqazeti.comОценка

о 5000~500000

доменное имя:xalqqazeti.comпоток

25

доменное имя:xalqqazeti.comХорошо или плохо

Процветание и упадок. Взлеты и падения Удача приносит неудачу

интернет сайт: XALQQAZETI.COMВес

6

интернет сайт: XALQQAZETI.COMIP

104.21.58.146

интернет сайт: XALQQAZETI.COMсодержание

XALQQAZETI.COM /*$(document).ready(function(){setTimeout(function(){if($('#test-modal').length){$.mnificPopup.open({items:{src:'#test-modal'},type:'inline'});}},1000);});*/ #test-modal{max-width:700px;} jQuery(document).ready(function(){vart=document.createElement('script');t.id='iframe-demo';t.src='/iframe_api';varfirstScriptT=document.getElementsByTName('script')[0];firstScriptT.parentNode.insertBefore(t,firstScriptT);varplayers=[];window.onYouTubeIframeAPIReady=function(){varplayerSelectors=['VideoPlayer_3','VideoPlayer_4','VideoPlayer_5'];for(variinplayerSelectors){ players[i]=newYT.Player(playerSelectors[i],{events:{'onStateChange':function(event){if(event.data==YT.PlayerState.PLAYING){$slider.stopAuto();}elseif(event.data==YT.PlayerState.PAUSED){$slider.startAuto();}}}});}}var$slider=$('.bxslider').bxSlider({mode:'fade',captions:false,controls:false,auto:true,stopAutoOnClick:true,pause:5000});$('.bx-controls').on('click','a.bx-per-link',function(){ pauseOtherVideos(+$(this).data('slide-index')); //alert(+$(this).data('slide-index'));});functionpauseOtherVideos(currentIndex){for(variinplayers){if(i!=currentIndex){players[i].stopVideo();} //alert(ix);}}}); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-4-1');.topN.in.langul{width:120px;}Əsas2Oktyabr2022AZRUENKöhnəversiyaRƏSMİXRONİKARƏSMİSƏNƏDLƏRFƏRMANLARSƏRƏNCAMLARQANUNLARMƏKTUBLARNAZİRLƏRKABİNETİNİNQƏRARLARINizamnaməƏsasnaməQANYADDAŞI20YANVARXOCALI31MARTREKLAMVƏELANSİYASƏTİQTİSADİYYATXƏBƏRLƏRMÜSAHİBƏTƏHSİLELMİDMANXARİCİXƏBƏRLƏRTEXNİKACƏMİYYƏTSOSİALHƏYATMƏDƏNİYYƏTEKOLOGİYASƏHİYYƏƏnsonxəbərlərMüdafiəNazirliyihəftəlikicmalınıtəqdimedibAzərbaycandapeyvəndolunanlarınsayıaçıqlanıbSabahınHAPROQNOZUXocəndd XALQQAZETI.COMəminapartlayıb,xəsarətalanvarAzərbaycanlıboksçuropaçempionatındaerməniyəqalibgəldiVətənsaşınınaltıncıgünü...HadrutdaAiləSağlamlıqMərkəzifəaliyyətəbaşlayıbAzərbaycandapeyvəndolunanlarınsayıaçıqlanıbPrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatıbOmbudsmanFüzulivəTərtərdəkiminapartlayışlarıiləbağlıbeynəlxalqictimaiyyətəmüraciətedibSofiyadaqazinterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedəndövlətvəhökumətbaşçılarıüçünrəsmilançverilibPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşübPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşübPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedibPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşübÇinXalqRespublikasınınSədriZati-aliləricənabSiCinpinəPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşübBərpa-quruculuqnövbəsiLaçınrayonunadaçatdıKəndimiz:bağvətarlalardabolməhsulvarSalam,şəhidanası,xoşgördük,qazi .left.bx-wrapper{-moz-box-shadow:000#ccc;-webkit-box-shadow:000#ccc;box-shadow:000#ccc;border:0solid#fff;background:#fff;}.left.bx-wrapper{position:relative;margin-bottom:46px;}SonburaxılışXəbərlentiÇoxoxunanMüdafiəNazirliyihəftəlikicmalınıtəqdimedib2Oktyabr2022|19:43Azərbaycandapeyvəndolunanlarınsayıaçıqlanıb2Oktyabr2022|18:59Sonsutka XALQQAZETI.COMdaAzərbaycanda103nəfərkoronirusayoluxub2Oktyabr2022|18:40SabahınHAPROQNOZU2Oktyabr2022|18:11Xocənddəminapartlayıb,xəsarətalanvar2Oktyabr2022|12:21Azərbaycanlıboksçuropaçempionatındaerməniyəqalibgəldi2Oktyabr2022|11:47AmerikalısenatorbuölkədəyaşayansoydaşımızınErmənistanlabağlımüraciətinicablandırıb2Oktyabr2022|02:02Stratejitərəfdaşlığaəsaslananmünasibətlər2Oktyabr2022|01:53AzərbaycanmediasınınuğurlarıPolşadakeçirilənkonfransdasəslənib2Oktyabr2022|01:27Revanşistlərdəgeriçəkilirlər2Oktyabr2022|01:19Azərbaycanınyenireallıqları–dünyada,ölkəmizdəvəmənimhəyatımda2Oktyabr2022|01:19“HeydərƏliyevİli”uluöndərəümumxalqməhəbbətininifadəsidir2Oktyabr2022|01:09FüzulidənŞuşayaqədəruzanandöyüşyolu2Oktyabr2022|00:55“Döyüşlərəintiqamhissiiləgedirdik”2Oktyabr2022|00:46Məsuliyyətişərəfindənazolmayan44gün2Oktyabr2022|00:36Bibiheybətdəəbədi“yaşayan”polyak2Oktyabr2022|00:26Yüzillikörnəkömür2Oktyabr2022|00:19İncəruhluİsrafilağanınnağıllaşansəxəti2Oktyabr2022|00:11BakıŞəhəriİcraHakimiyyətibaşçısınınrəhbərliketdiyinümayəndəheyəti“Tbilisoba”bayramındaiştirakedib2Oktyabr2022|00:07BakıŞəhəriİcraHakimiyyətininbaşçısıEldarƏzizovGürcüstanınBaşnaziriİrakliQaribaşviliiləgörüşüb2Oktyabr2022|00:06Nəyaxşıki,BakımızınDənizkənarıbulvarıvar...2Oktyabr2022|00:01Nəyaxşıki,BakımızınDənizkənarıbulvarıvar...2Oktyabr2022|00:01Vətənsaşınınaltıncıgünü...2Oktyabr2022|00:00AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetininQərarı1Oktyabr2022|23:58AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetininQərarı1Oktyabr2022|23:57“F-16”iləbağlımüzakirələruzanır1Oktyabr2022|23:57AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetininQərarı1Oktyabr2022|23:54AzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetininQərarı1Oktyabr2022|23:52KanadaUkraynanınNATO-yaüzvlüyünüdəstəkləyir1Oktyabr2022|23:50NikaraquaNiderlandladiplomatikəlaqələrikəsib1Oktyabr2022|23:44“Şuşamədəniyyətinininciləri”layhəsidamedir1Oktyabr2022|23:40İsveçTürkiyəyəsilahixracıiləbağlıembarqonuaradanqaldırıb1Oktyabr2022|23:39İndoneziyadazəlzələ1Oktyabr2022|23:30rozonadainflyasiyaartır,iqtisadiinamisəazalır1Oktyabr2022|23:24Həftəsonuneftinqiyməti1Oktyabr2022|23:15Xaricixəbərlər1Oktyabr2022|23:07Yaponiyaportalı2023-cüilinAzərbaycanda“HeydərƏliyevİli”elanedilməsibarədəməlumatlaryayıb1Oktyabr2022|23:00AzərbaycanQazaxıstanlarəqəmsalsahədəbirgəlayihələrhəyatakeçirəcək1Oktyabr2022|22:55Azərbaycanınüçboksçusuropaçempionatındayarımfinalayüksəlib1Oktyabr2022|22:05Qəbələşəhərininküçələrindəabadlıqişləridametdirilir1Oktyabr2022|21:50HadrutdaAiləSağlamlıqMərkəzifəaliyyətəbaşlayıb1Oktyabr2022|21:27Azərbaycandapeyvəndolunanlarınsayıaçıqlanıb1Oktyabr2022|21:08Sutkaərzindəölkədə92nəfərkoronirusayoluxub1Oktyabr2022|20:54PrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatıb1Oktyabr2022|20:40OmbudsmanFüzulivəTərtərdəkiminapartlayışlarıiləbağlıbeynəlxalqictimaiyyətəmüraciətedib1Oktyabr2022|20:29MEDİA-nıntəşkilatçılığıiləuniversitetlərdəseminarlarınkeçirilməsinəbaşlanılıb1Oktyabr2022|20:11FüzuliMərkəziParkınıntorpaqnümunələriTürkiyədəlaboratoriyaanalizindənkeçiriləcək1Oktyabr2022|19:55KOBİAötənili8milyonmanatmənfəətləbaşavurub1Oktyabr2022|19:37Suraxanıdaikiəlqumbarasıaşkarlanıb1Oktyabr2022|19:20Laçınınmərkəzində,ZabuxvəSuskəndlərindətibbixidmətyenidəntəşkilediləcək1Oktyabr2022|19:09SabahınHAPROQNOZU1Oktyabr2022|18:56Prokurorluqişçilərininpeşəbayramıgünüvəmilliprokurorluğunyaradılmasının104-cüildönümüqeydolunub1Oktyabr2022|18:30DSX-ninAkadеmiyasındagənckursantlarınandiçməmərasimikеçirilib1Oktyabr2022|18:13Tərtərdəminayadüşərəkyaralananşəxslərinsondurumuaçıqlanıb1Oktyabr2022|18:01Oktyabrayınınhaşəraiti1Oktyabr2022|17:59BelçikaKrallığında“Şuşaili”çərçivəsindəsərgivəkonsertproqramıtəşkiledilib1Oktyabr2022|17:41“ŞahQacar”tamaşasınövbətidəfəsəhnədə1Oktyabr2022|17:28Dövlətqulluğuvəzifələriüzrətestimtahanınaqeydiyyatdamedir1Oktyabr2022|17:15AlimlərimizFransadaAzərbaycanhəqiqətlərinitəbliğedirlər1Oktyabr2022|16:52Tanışınıqəsdənöldürməkdəşübhəlibilinənşəxstutulub1Oktyabr2022|16:49Sofiyadaqazinterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedəndövlətvəhökumətbaşçılarıüçünrəsmilançverilib1Oktyabr2022|16:23PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|16:20PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|16:01OmbudsmanAparatıBeynəlxalqAhıllarGünümünasibətilətədbirkeçirib1Oktyabr2022|15:59MeksikamətbuatınövbətidəfəErmənistanınsonhərbitəxribatlarıbarədəyazıb1Oktyabr2022|15:37AzərbaycandaİİV/QİÇS-ləbağlıtəlimkeçirilib1Oktyabr2022|15:22FHN:Ötənsutkaərzində41haldayanğınaçıxışüzrəqəza-xilasetməəməliyyatlarıhəyatakeçirilib1Oktyabr2022|15:06QadınşahmatçılarımızFIDE-ninreytinqsiyahısındairəliləyiblər1Oktyabr2022|14:49Üçboksçumuzropabirinciliyindəyarımfinalavəsiqəqazanıb1Oktyabr2022|14:32DSX-ninaylıqhesabatı1Oktyabr2022|14:16PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedib1Oktyabr2022|12:25PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|11:00PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|11:35ÇinXalqRespub XALQQAZETI.COMlikasınınSədriZati-aliləricənabSiCinpinə1Oktyabr2022|11:02Sofiyadaqazinterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedəndövlətvəhökumətbaşçılarıüçünrəsmilançverilib1Oktyabr2022|16:23PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|16:01PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|16:20PrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatıb1Oktyabr2022|20:40Qalibxalqinxoşbəxtnəsli1Oktyabr2022|12:08“Neftçi”klubuYeqorBoqomolskiniicarəyəverəbilər1Oktyabr2022|12:54ArxivÇinXalqRespublikasınınSədriZati-aliləricənabSiCinpinəPrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşübREDAKTORSEÇİMİ1Oktyabr2022|20:40PrezidentİlhamƏliyevinBolqarıstanarəsmisəfəribaşaçatıb1Oktyabr2022|16:23Sofiyadaqazinterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedəndövlətvəhökumətbaşçılarıüçünrəsmilançverilib1Oktyabr2022|16:20PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|16:01PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|12:25PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstan-BolqarıstanQazİnterkonnektorununaçılışmərasimindəiştirakedib1Oktyabr2022|11:35PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaRumıniyanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|11:02ÇinXalqRespublikasınınSədriZati-aliləricənabSiCinpinə1Oktyabr2022|11:00PrezidentİlhamƏliyevSofiyadaYunanıstanınBaşnaziriiləgörüşüb1Oktyabr2022|02:25Salam,şəhidanası,xoşgördük,qaziSİYASƏTRevanşistlərdəgeriçəkilirlərAzərbaycanınyenireallıqları–dünyada,ölkəmizdəvəmənimhəyatımda“HeydərƏliyevİli”uluöndərəümumxalqməhəbbətininifadəsidirMəsuliyyətişərəfindənazolmayan44günİQTİSADİYYATHəftəsonuneftinqiymətiAzərbaycanQazaxıstanlarəqəmsalsahədəbirgəlayihələrhəyatakeçirəcəkQəbələşəhərininküçələrindəabadlıqişləridametdirilirFüzuliMərkəziParkınıntorpaqnümunələriTürkiyədəlaboratoriyaanalizindənkeçiriləcəkSOSİALHƏYATMüdafiəNazirliyihəftəlikicmalınıtəqdimedibXocənddəminapartlayıb,xəsarətalanvarFüzulidənŞuşayaqədəruzanandöyüşyoluİncəruhluİsrafilağanınnağıllaşansəxətiMÜSAHİBƏ“Döyüşlərəintiqamhissiiləgedirdik”Mehribanİmanova:“ElminİnkişafıFondubeyinmərkəzləriiləelmiqurumlararasındaəməkdaşlığıninkişafındalazımidəstəyigöstərməyəhazırdır”JurnalistlərinaliməclisindəmillimediamızındövlətçiliyəsədaqətiucadansəsləndiErmənixalqıartıqmüharibədən,övladlarınınbaşqatorpaqdayersizölümündənbezibMultimediaMƏDƏNİYYƏT“Şuşamədəniyyətinininciləri”layhəsidamedirBelçikaKrallığında“Şuşaili”çərçivəsindəsərgivəkonsertproqramıtəşkiledilib“ŞahQacar”tamaşasınövbətidəfəsəhnədəVarşadaAzərbaycankinohəftəsi$(".nano").nanoScroller({alwaysVisible:true,scroll:"top",sliderMaxHeight:120});AzərbaycanRespublikası,Bakış.,Bülbülprospekti,18.(+99412);(+99412)[email160;protected]Müəllifhüquqlarıqorunur.Məlumatdanistifadəetdikdəistinadmütləqdir.Məlumatinternetsəhifələrindəistifadəedildikdəmüvafiqkeçidinqoyulmasımütləqdir.SaytFIVEENCYtərəfindənhazırlanmışdırKöhnəversiyamızdanxəbərləriizlə$(document).ready(function(){ $('.popup-gallery').mnificPopup({ delegate:'a', type:'ime', tLoading:'Loadingime#%curr%...', mainClass:'mfp-img-mobile', gallery:{ enabled:true, nigateByImgClick:true, preload:[0,1] }, ime:{ tError:'Theime#%curr%couldnotbeloaded.', titleSrc:function(item){ } } });});

Сайт: XALQQAZETI.COMОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт