Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytı

  • 2022-01-05Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytı
  • Адрес веб-сайта:islam.az
  • IP-адрес сервера:104.21.68.117
  • Описание сайта:islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytı. Ölkə və dünya üzrə ən son xəbərlər, namaz cədvəli və dini suallara cavab.

доменное имя:islam.azОценка

о 5000~500000

доменное имя:islam.azпоток

66

доменное имя:islam.azХорошо или плохо

интернет сайт:Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytıВес

3

интернет сайт:Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytıIP

104.21.68.117

интернет сайт:Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytıсодержание

Islam.az-Azərbaycanıninformativ-maarifləndiriciislamsaytı/**//**/varajaxurl='islam.az/wp-admin/admin-ajax.php';window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1');Bazar,Oktyabr22022QaynarXəbərlərDeyirlərki,özevindəmatəmolanşəxsənazı40günərzindəbaşqasınınhüzürməclisinəgedəbilməz.Bufikirdoğrudurmu?Qıçısınmış,gözükorolmuşyaxudhərhansıbaşqanöqsanamalikolanqoyunu,inəyi,toyuğukəsibətiniyeməkolarmı?Qəbirinüzərinəçıxmaq,qəbirinüzərindəoturmaqgünahdır?Namazqılanşəxsqiblədənnəqədərkənaradönsə,namazıpozular?ŞuşadaşəhidlərinxatirəsinənamazqılındıSentyabrın27-nəkeçəngecəimamRzanın(ə)şəhadətininildönümüdürSəudiyyəƏrəbistanıkosmosaqadIslam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytııngöndərəcəkSentyabrın25-nəkeçəngecəPeyğəmbərin(s)vəfatının,imamHəsənin(ə)şəhadətininildönümüdürÖlüuşaqdünyayagətirmişqadındoğuşdansonranəisəetməlidirmi?Ölüananınbətnindənçıxarılmışdiriuşaqböyüdükdənsonranəisəetməlidirmi?Sübhazanındansonrayuxudanoyananadamhəmingünoructutabilərmi?KöhnəversiyaRUMenuislam.azAxtarmaqSwitchskinAnasəhifəXəbərlərAktualAzərbaycanDünyaİslamdünyasıMəqalələrDigərdinlərMüqəddəsaylarMəhərrəmRamazanRəcəbŞabanƏnçoxverilənsuallaracabUşaqlarınızaoxuyunİslamtarixiİslamınəsaslarıNamazHəccİbrətamizİslambugün,sabahİslammöcüzəsiİslamsuallardaİslamvətəhsilQuranNamazcədvəliKitabxanaSual-CabDigərDualarƏbədiyaşarhikmətlərFotovəVideoİslaməxlaqıIslam.azTVKöşəyazılarıNatiqRəhimovVüsalƏliyevPeyğəmbərvəƏhli-beytQuranvəHədisRUAxtarmaqSwitchskinSidebar try{if("undefined"!=typeoflocalStore){varheader,mnIsDark=!1,tnIsDark=!1;(header=document.getElementById("theme-header"))&&((header=header.classList).contains("main-n-default-dark")&&(mnIsDark=!0),header.contains("top-n-default-dark")&&(tnIsDark=!0),"dark"==tieSkin?(header.add("main-n-dark","top-n-dark"),header.remove("main-n-light","top-n-light")):"light"==tieSkin&&(mnIsDark||(header.remove("main-n-dark"),header.add("main-n-light")),tnIsDark||(header.remove("top-n-dark"),header.add("top-n-light"))))}}catch(a){console.log(a)} İslamsuallardaDeyirlərki,özevindəmatəmolanşəxsənazı40günərzindəbaşqasınınhüzürməclisinəgedəbilməz.Bufikirdoğrudurmu?İslamsuallardaQıçısınmış,gözükorolmuşyaxudhərhansıbaşqanöqsanamalikolanqoyunu,inəyi,toyuğukəsibətiniyeməkolarmı?Məqalələr“Qılıncmüsəlmanı”ifadəsinədərəcədədoğrudur?8211;ÜçüncühissəələedilibİslamsuallardaQəbirinüzərinəçıxmaq,qəbirinüzərindəoturmaqgünahdır?İslamsuallardaNamazqılanşəxsqiblədənnəqədərkənaradönsə,namazıpozular?XəbərlərŞuşadaşəhidlərinxatirəsinənamazqılındıSual-CabAylıqnamazcədvəli varmethod=prayTimes.setMethod('Jafari'); vardate=newDate();//today vartimes=prayTimes.getTimes(date,['40.','49.'],+4); varlist={Fajr:'Sübh',Sunrise:'Günçıxır',Dhuhr:'Zöhr',Asr:'Əsr',Mhrib:'Məğrib',Isha:'İşa',Midnight:'Gecəyarısı'}; varhtml=''; html+='Bakıüzrənamazvaxtları'; for(variinlist) { html+=''+list[i]+''; html+=''+times[i.toLowerCase()]+''; } html+=''; document.getElementById('table').innerHTML=html;AktualXəbərlər2həftəəvvəl152Dünyadasosialşəbəkələrdəislamofobkontentin86faizini3ölkəsakinləridərcedir2həftəəvvəlSabah,sentyabrın17-i,Ərbəindir8211;Aşuranın40-cıgünüXəbərlərPreviouspeNextpeXəbərlər5günəvvəl48Şuşadaşəhidlərinxatirəsinənamazqılındı27sentyabrVətənmüharibəsişəhidlərininAnımGünüiləəlaqədarŞuşadanamazqılınıb.“Qafqazinfo”xəbərverirki,bubarədəQafqazMüsəlmanları…6günəvvəlSentyabrın27-nəkeçəngecəimamRzanın(ə)şəhadətininildönümüdür6günəvvəlSəudiyyəƏrəbistanıkosmosaqadıngöndərəcəkMəqalələrPreviouspeNextpeMəqalələrSentyabr2,2022279“Qılıncmüsəlmanı”ifadəsinədərəcədədoğrudur?8211;Üçüncühissəələedilib“Səninixtiyarındaolanhakimiyyətözpayındeyil,öhdəndəolanbirəmanətdir.Səndənvəzifəcəyüksəkdəolanlarqarşısındacamaatbarədəcabdehsən.Camaata…İyul22,2022Qəribəelmlər(İkincihissəələedilib)İyul13,20228220;Fatihə8221;surəsinintəfsiri(24-cühissəələedilib)İslamsuallardaDeyirlərki,özevindəmatəmolanşəxsənazı40günərzindəbaşqasınınhüzürməclisinəgedəbilməz.Bufikirdoğrudurmu?2günəvvəlQıçısınmış,gözükorolmuşyaxudhərhansıbaşqanöqsanamalikolanqoyunu,inəyi,toyuğukəsibətiniyeməkolarmı?3günəvvəlQəbirinüzərinəçıxmaq,qəbirinüzərindəoturmaqgünahdır?4günəvvəlNamazqılanşəxsqiblədənnəqədərkənaradönsə,namazıpozular?5günəvvəlÖlüuşaqdünyayagətirmişqadındoğuşdansonranəisəetməlidirmi?Ölüananınbətnindənçıxarılmışdiriuşaqböyüdükdənsonranəisəetməlidirmi?1həftəəvvəlPreviouspeNextpeBiziizləyin57. 147İzləyicilər5. 960AbunəçilərBakıTəmizsəma24x2103;24º-23º69%8.23km/s24x2103;Bz24x2103;Be24x2103;Ça25x2103;Ç22x2103;Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytıCaPopulyarxəbərlərXəbərlər2həftəəvvəlSabah,sentyabrın17-i,Ərbəindir8211;Aşuranın40-cıgünüSabah,sentyabrınayının17-i,hicri-qəməritəqvimləsəfərayının20-si,Kərbəlaşəhidləriüçünsaxlanılan40günlükmatəmmövsümübaşaçatır.Xatırladırıq…Xəbərlər2həftəəvvəlDünyadasosialşəbəkələrdəislamofobkontentin86faizini3ölkəsakinləridərcedirstraliyanınictimaitəşkilatlarınınbirininapardığıaraşdırmalaraəsasən,qlobalmiqyasdasosialşəbəkələrdəislamofobpaylaşımlarınböyükəksəriyyəticəmi3ölkəninpayınadüşür.…Xəbərlər3həftəəvvəlHindistandaqədimməscid“dirildi”HindistanınBiharştatındaqeyri-adihadisəbaşverib.İSLAM.AZxəbərverirki,quraqlıqkeçənyayyerlisuhövzəsindəsuyunsəviyyəsininəhəmiyyətli…Xəbərlər4həftəəvvəlFransadanövbətiməscidiyandırdılarFransanınşimalındayanğınnəticəsindəməscidtamamiləyararsızhaladüşüb.İSLAM.AZxəbərverirki,rəsmidairələrİl-de-FransəyalətininİvekindepartamentininRambuye…TəsadüfiməqalələriRamazanAprel5,2021377Mükafatlarınverildiyigün–ramazanbayramıRamazanayınınsonaçatmasımünasibətiləşəvvalayının1-dəqeydedilir.Dinimətnlərdə«eydəl-fitr»(fitrbayramı)kimidəxatırlanır.Ramazan…PeyğəmbərvəƏhli-beytİyun29,2022468PIslam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytıeyğəmbərinəxlaqıhədislərdə(ikincihissəələolunub)Yerüzünəgəlib-getmişinsanlarınənxeyirlisiolanHəzrətMühəmmədPeyğəmbərin(s)əxlaqıvədranışıbarədəmənbələrdəminlərləhədisvardır.O…Məqalələrİyun7,2021719Dəccalkimdiryanədir?(Beşincihissəələedilib)(Birincihissə)Dünyanınsonu(axirəz-zaman)vəMehdinin(ə)zühuruiləbağlıməfhumlardanbiridəDəccalmövzusudur.İmamMehdinin(ə)zühurundan…UşaqlarınızaoxuyunAprel7,20212. 355Allahkimdir?Əzizuşaqlar!Sizhərgünata-ananızın,nənə-babanızın,müəllimlərinizindilindən“Allah”kəlməsinieşidirsiniz.Onlarhələbaşverməmişhadisədəndanışanda“Allahqoysa,…DahaçoxgöstərƏnçoxverilənsuallaracabQədrgecəsindəhansıəməlləriedək?Aprel21,2022Qurbankəsirik:nəyibilməliyik?İyul17,2021Dəstəmazüzvündəyaraoduqdadəstəmazınalınmaqaydası8211;CəbirədəstəmazıAprel12,2021TəyəmmümalmağınqaydalarıAprel12,2021QurbanbayramınamazınınqılınmaqaydasıYanvar27,2021RamazanbayramınamazınınqılınmaqaydasıYanvar26,2021PreviouspeNextpeAxırıncıyazılar2günəvvəlDeyirlərki,özevindəmatəmolanşəxsənazı40günərzindəbaşqasınınhüzürməclisinəgedəbilməz.Bufikirdoğrudurmu?3günəvvəlQıçısınmış,gözükorolmuşyaxudhərhansıbaşqanöqsanamalikolanqoyunu,inəyi,toyuğukəsibətiniyeməkolarmı?4günəvvəlQəbirinüzərinəçıxmaq,qəbirinüzərindəoturmaqgünahdır?ArxivArxivAySeçinSentyabr2022qust2022İyul2022İyun2022May2022Aprel2022Mart2022Fevral2022Yanvar2022Dekabr2021Noyabr2021Oktyabr2021Sentyabr2021qust2021İyul2021İyun2021May2021Aprel2021Mart2021Fevral2021Yanvar2021Dekabr2020/**/57. 147İzləyicilər5. 960Abunəçilər©islam.az2022|DiniAraşdırmalarMərkəzi|BütünhüquqlarqorunurВопросыипожелания[email160;protected]FacebookYouTubeBacktotopbuttonCloseAxtarmaq:AnasəhifəXəbərlərAktualAzərbaycanDünyaİslamdünyasıMəqalələrDigərdinlərMüqəddəsaylarMəhərrəmRamazanRəcəbŞabanƏnçoxverilənsuallaracabUşaqlarınızaoxuyunİslamtarixiİslamınəsaslarıNamazHəccİbrətamizİslambugün,sabahİslammöcüzəsiİslamsuallardaİslamvətəhsilQuranNamazcədvəliKitabxanaSual-CabDigərDualarƏbədiyaşarhikmətlərFotovəVideoİslaməxlaqıIslam.azTVKöşəyazılarıNatiqRəhimovVüsalƏliyevPeyğəmbərvəƏhli-beytQuranvəHədisRUFacebookYouTubeHəftəərzindəənpopulyarXəbərlərŞuşadaşəhidlərinxatirəsinənamazqılındı5günəvvəlSentyabrın27-nəkeçəngecəimamRzanın(ə)şəhadətininildönümüdür6günəvvəlSəudiyyəƏrəbistanıkosmosaqadıngöndərəcək6günəvvəlSentyabrın25-nəkeçəngecəPeyğəmbərin(s)vəfatının,imamHəsənin(ə)şəhadətininildönümüdür1həftəəvvəlDünyadasosialşəbəkələrdəislamofobkontentin86faizini3ölkəsakinləridərcedir2həftəəvvəlSabah,sentyabrın17-i,Ərbəindir8211;Aşuranın40-cıgünü2həftəəvvəlHindistandaqədimməscid“dirildi”3həftəəvvəlDahaçoxgöstər if('loading'inHTMLImeElement.prototype){ document.querySelectorAll('[data-src]').forEach(function(img){ img.src=img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } CloseAxtarmaq/**//**/ !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){returne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;n

Сайт:Islam.az - Azərbaycanın informativ-maarifləndirici islam saytıОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт